Публична защита на Димитър Благоев Димитров

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР” […]

» Read more

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”, за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на ИИОЗ, ул. […]

» Read more

Process as creativity, process as concern

От 27 до 30 август 2019 г. в Бразилия се проведе 12-та Международна Уайтхедова конференция на тема: “Process as creativity, process as concern.” От българска страна в нея взе участие проф. дфн Веселин Петров, който бе председател на една от секциите на конференцията.  

» Read more

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г. Дата на […]

» Read more

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87 София, 07.08.2019 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и деветнадесета година, в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева Владимир Йорданов при участието на секретаря Анета Иванова, разгледа докладваното от съдия Йорданов гр.дело № 2353 /2018 г.: Производството е по […]

» Read more

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,

обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”, за нуждите на секция “Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Култура, естетика, ценности” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Справки и документи – в […]

» Read more
1 2 3 4 5 49