Търсене
Close this search box.
lewis-keegan-UQnee_f61_M-unsplash

ИФС с участие в проучването на политиките за формиране на умения и учене през целия живот в Европа

Проектът “Skills2Capabilities” (www.skills2capabilities.eu): „От умения към способности и възможности за реализация“ (2023-2025) е финансиран по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа (договор № 101094758). Skills2Capabilities си поставя амбициозни цели, които да постигне до края на 2025 г. Накратко, проектът проучва как системите за формиране на умения могат ефективно да съдействат за преодоляването на несъответствията на уменията на все по-динамичните промени на пазара на труда. За целта екип от изследователски институции от девет държави в Европа (Австрия, България, Великобритания, Германия, Естония, Италия, Нидерландия, Норвегия и Финландия) успоредно работи по следните теми:

  • Ефективност на политиките за умения (Работен пакет 2)
  • Адаптивност и гъвкавост на системите за професионално образование и обучение (Работен пакет 3)
  • Предизвикателства и промени в търсенето на умения в областта на професионалното образование и обучение (Работен пакет 4)
  • Движещи сили и последици от несъответствието на уменията (Работен пакет 5)
  • Предлагане на умения и учене през целия живот сред завършилите професионално образование и обучение (Работен пакет 6)
  • Ролята на политиките, услугите и заинтересованите страни в подкрепа на системите за професионално образование и обучение : иновативни практики (Работен пакет 7)
  • Финансиране на професионалното образование и обучение и на обучението на възрастни и споделяне на разходите (Работен пакет 8)

На базата на резултатите от тези работни пакети и използвайки нови емпирични данни и иновативни концепции за ефективно формиране на умения, ще разработим нова по-балансирана аналитична рамка, която може да бъде използвана като основа на регионалните, националните и европейските политики в областта на формирането на умения и ученето през целия живот. Ще предложим подходи и инструменти за прилагане на нови мерки и разширяване на най-добрите практики, които имат капацитет да се справят с несъответствията между търсените и предлаганите умения и залагат основите на по-ефективни и по-социално ориентирани бъдещи политики в областта на изграждането на умения и ученето през целия живот.

 Обществена полза

Изследването ще предостави информация на вземащите решения в правителствените и образователните органи, която ще им позволи да разбират по-добре какви са нововъзникващите потребности от умения, от гл. т. на търсене и предлагане, и как те могат да бъдат удовлетворени в съответствие с актуалните потребности на икономиката и обществото. Освен това ще формулираме препоръки за това как да се развиват системите за формиране на умения, за да могат да подкрепят хората за осъществяване на преходи на пазара на труда – за промяна на работни позиции, на работодатели или дори на секторите, в които се реализират.

Приносът на ИФС-БАН в Skills2Capabilities и Работен пакет 2 

В момента екипът от ИФС-БАН се е фокусирал върху изпълнението на част от задачите в Работен пакет 2, което включва анализ на стратегии за изграждане на умения, които са се реализирали през последните 10-15 години у нас. Подготвяме аналитичен доклад върху българската система за образование, обучение и учене през целия живот, по-конкретно анализираме двете последователни стратегии за учене през целия живот (2008-2013 и 2014-2020). Целта е да проучим дали има приемственост между политическите документи, дали те балансират в достатъчна степен икономически и социални ползи и как целите в тях са изпълнени на практика.

Говорим с експертите 

За да получим цялостна картина за концепциите, залегнали при създаването на двата стратегически документа и за начина, по който са прилагани те у нас, се свързахме с ангажирани с процесите експерти от различни институции. Всеки един от експертите, с които говорихме, е участвал под някаква форма в процеса по изготвяне на поне една от изследваните стратегии. Това ни позволи да надникнем „зад сцената“ и да разберем детайли от процеса по тяхното създаване (за идеите, които са заложени и усилията, които са влагани), които не бихме могли да научим само чрез анализа на документи. Експертите не само ни помогнаха да разберем в дълбочина какви надежди, очаквания и намерения стоят зад формалните управленски документи, но и ни вдъхнаха увереност колко навременна и необходима е работата ни за институциите, които отговарят за политиките за формиране на умения в България. Политици, общество и изследователи имаме нужда от повече знания в областта на ученето през целия живот. Skills2Capabilities може да допринесе за развитието и ефективността на политиките за умения както у нас, така и в Европа.

Нашите партньори в Работен пакет 2

 Подобни аналитични доклади се разработват още в Австрия, Германия, Великобритания, Норвегия и Италия. С нашите партньори – неправителствената организация „3s Research & Consulting“ (Австрия), Федералният институт за професионално образование и обучение (Германия), Университетът в Уорик (Великобритания), изследователската фондация „Fafo“ (Норвегия) и Университетът в Падуа (Италия) – ще направим сравнителен анализ на политиките и различните системи за образование, обучение и учене през целия живот в тези страни и ще проверим кои от тях са по-ефективни и защо.

Повече информация за концепцията на Skills2Capabilities ще намерите на сайта на проекта: www.skills2capabilities.eu

ОЩЕ

Пета юбилейна международна монференция „Философията днес“

От 02-05 юни 2024 се проведе юбилейната конференция “Philosophy Nowadays: Philosophical Approaches on Cultural Heritage, Resilient Communities and Future Times”. Изданието беше специално поради честване на 50 години юбилей от организиране и провеждане на първата Международна конференция по философия.