Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

„ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС

 на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА

 задочен докторант към секция  „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност 05.11.01 Социология

Заседанието ще се проведе на 31 януари 2024 г. (сряда) от 10 часа в хибриден формат в заседателната зала на ИФС-БАН, ул. „Сердика“ № 4, и онлайн чрез zoom връзка https://us02web.zoom.us/j/2781894818?omn=86710700033.

 

Научно жури:

Доц. д-р Екатерина Маркова – ИФС-БАН, председател

Проф. д-р Георги Петрунов – УНСС

Проф. д.с.н. Васил Киров – ИФС-БАН

Проф. д-р Анна Кръстева – НБУ

Доц. д-р Михаела Мишева – УНСС

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС-БАН и на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

Рецензия от доц. д-р Екатерина Маркова на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

Рецензия от проф. д-р Георги Петрунов на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

Становище от проф. д.с.н. Васил Киров на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

Становище от проф. д-р Анна Кръстева на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

Становище от доц. д-р Михаела Мишева на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология

Автореферат на дисертационния труд на Мария Велизарова Велизарова, задочен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология