Актуално от и за докторантите на ИФС

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДОКТОРАНТИ – МАДРИД 12-16 ЮЛИ 2022: Горди сме да отправим покана към докторантите от ИФС и останалите институти на БАН за предстоящото докторантското училище, което се организира в рамките на проект „MILIEU“  и ще се проведе през юли в Мадрид и Ескориал. С повече информация можете да се запознаете на електронната страница на проект „MILIEU“.

ПЪРВА ДОКТОРАНТСКА ШКОЛА НА ИФС – БАН: Темата на Първата докторантска школа на ИФС – БАН „Перспективи на съвременния социален свят – между природната и виртуалната реалност“ е утвърдена с решение № 10 на Научния съвет на ИФС – БАН, Протокол № 11/25.06.2021 г.  Докторантското училище бе проведено в Творческия дом на БАН – Златни пясъци в периода 15 – 20. 09. 2021 г. Участие в него взеха всички редовни докторанти от ИФС с изключение на двама, чието обучение изтичаше в края на годината. С програмата на първата докторантска школа на ИФС – БАН можете да се запознаете тук.

Заложените цели бяха:

А) обогатяване на интердисциплинните познания и умения на докторантите посредством взаимното им запознаване с темите, по които работят;

Б) стимулиране на междудисциплинния диалог чрез подобряване на междуличностната (формална и неформална) комуникация;

В) запознаване с принципите и изискванията за успешно публикуване на статии в международни издателства с висок рейтинг;

Г) усвояване на знания, свързани с успешното кандидатстване по международни проекти.

В рамките на школата бяха проведени два  обучителни курса на английски език от италиански и испански лектори на следните теми:

А) академично писане;

Б) писане на изследователски проекти.

За развиване на творческите способности и умения за включване в интердисциплинни екипи бяха проведени вечерни семинари от лектори от ИФС – БАН:

А) работилници, ориентирани към задълбочаване на себеразбирането и разбирането на другите, посредством методите на арт-терапията;

Б) форум-театър, насочен към подобряване на уменията за междуличностна комуникация.

С докторантите бяха проведени две арт-сесии с глина, чиято цел бе разкриване на техния творчески потенциал. Първата бе на тема “Общуване в група”. През 1-вата ѝ част докторантите изследваха своите предимства и дефицити в ролята им на бъдещи учени. Във 2-рата те имаха възможност да споделят и евентуално разменят с другите глинените символи на техните предимства и дефицити. Акцентът бе върху груповото взаимодействие и уменията за общуване.

     Втората арт-сесия бе на тема “Среща със себе си”. Идеята бе да се предостави възможност на докторантите да рефлектират върху себе си в настоящето и в бъдещето си след 10 г. Това им позволи да осъзнаят по-ясно своите цели, стремежи, идеали и качества, както и възможностите за тяхното реализиране.

Поради въведените карантинни мерки школата бе проведена в хибридна форма – чрез живо и виртуално участие, а участниците в нея получиха кредити съобразно утвърдените от НС на ИФС – БАН критерии. Интерес към събитието проявиха докторанти и специалисти извън института-организатор, които участваха с доклади или като слушатели.

След приключването на школата участниците имаха на разположение два месеца, за да синтезират възгледите си съобразно получените по време на форума обратни връзки и след консултиране с научните им ръководители. Писмените резултати са предадени на Научния секретар на ИФС – БАН за отпечатване в сборник.

 

Организационен комитет на Първата докторантска школа на ИФС – БАН:

Председател: доц. д-р Валери Личев

Членове: доц. д-р Люба Спасова, доц. д-р Марина Бакалова; гл. ас. д-р Мина Стоева;  гл. ас. д-р Снежанка Стоянова, гл. ас. д-р, Шабан Даракчи.