Актуално от и за докторантите на ИФС

♦ Лятно училище за докторанти и асистенти от ИФС в начален етап на научна кариера (до 4 години от зачисляване в докторантура) се организира в рамките на проект “MILIEU” (https://milieu-h2020.eu/) от 12 юли до 16 юли в Боровец. На училището ще присъстват докторанти от България, Испания и Италия. Всички разходи се поемат от проекта. Крайният срок за кандидатсване е 31 май (сряда) включително.
Повече информация може да намерите във формата за кандидатстване:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdOI6VmHqzDWuBUrp0rjAEA06AMv313YmolAqlcxINxeO9Sw/viewform?usp=sharing
Предварителната програма на лятното училище може да намерите на този адрес: https://milieu-h2020.eu/news/5487/
♦ MILIEU практически курс и възможност за публикация в индексирано списание в Скопус или WoS: Имаме удоволствието да ви поканим на още една дългосрочна инициатива от проект MILIEU. В рамките на 9 месеца, през 2023 година, участниците в този практически курс ще имат възможност да напишат статия за индексирано списание в Скопус или WoS. Всеки модул включва практическа сесия от 1 час и половина всеки месец и самостоятелна работа върху
конкретната част от статията.
На всеки участник ще бъде назначен индивидуален ментор(и) от нашите партньорски институции, който пряко ще следи работата и ще рецензира статията. Нашите колеги имат богат опит с публикации в издания с импакт фактор, а голяма част от тях са и рецензенти в такива списания.
Участващите докторанти ще имат възможност да се запознаят лично и да работят със своите ментори на работно посещение в Генуа или Мадрид, а командировката ще бъде за сметка на проект MILIEU.
Право на участие в курса имат докторантите от ИФС, както и колеги от института, които са защитили докторска степен след 1 януари 2015 година.
Повече информация за инициативата ще бъде представена на информационна среща на 20 декември 2022, вторник, от 17.30. Събитието ще бъде проведено в зуум, линк ще получите след регистрация на този линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtcu6oqDktGt0xvWa5OA3B7idBzXig1YQg
♦MILIEU Практически курс: Стипендии и грантове за докторанти на 24 ноември 2022 от 15:30 ч. Повече за краткия практически курс и линк за регистрация може да намерите на страницата на проекта: https://milieu-h2020.eu/bg/event/5317/
♦ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН: „Докторантура и кариера в БАН“
Лектори: екип на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН
Модератор: чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Директор на ЦО – БАН
Време: 20 септември 2022г. (вторник), 15.00–16.00 часа
Място: онлайн платформата Zoom
*Необходима е регистрация на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/…/tZYldemppz0jE9K0sO1KC3a9…
Срещата има за цел да улесни и подкрепи с практически полезна информация кариерния избор на хората, които имат интерес към науката. Участниците в събитието ще се информират за възможностите, които предоставя Българска академия на науките за всички, които се интересуват от научна кариера или вече са докторанти/учени!
Събитието е ориентирано към:
– бъдещи докторанти (лица, завършили магистърска степен);
– настоящи докторанти в БАН и ВУ;
– млади учени в БАН и ВУ;
– научни ръководители на докторанти от БАН;
– студенти, които имат интерес към науката (възможности за консултации/стаж в БАН).
Програма:
– Център за обучение и Кариерен център към ЦО– БАН – дейности, подпомагащи обучението и кариерата на докторанти и млади учени (курсове, уебинари).
– Настоящ конкурс за докторанти (срок за подаване на документи 14.10.2022г.) – специалности, документи, изпити и срокове.
– Докторантура в БАН – форми, кредитна система, такси и стипендии.
– Научна кариера в БАН (академични длъжности) – изисквания към кандидатите, предимства и възможности.
– Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, конкурси и проекти за учени.
– Дискусия с поканени учени от БАН и аудиторията.
Повече информация за организаторите:
Център за обучение – БАН http://edu.bas.bg/
Кариерен център към ЦО-БАН https://www.facebook.com/careercenterbas/

♦Предстоящо второ издание на Варненската докторантска школа за докторанти от Института по философия и социология, съорганизирано от MILIEU, ще се проведе в Златни пясъци, Варна от 12 до 16 септември 2022 г. Тазгодишните обучения и лекции са вдъхновени от основната тема на MILIEU и са посветени на отговорни изследвания и иновации с фокус върху пола, уврежданията и приобщаването. Повече информация и линк за регистрация са достъпни тук.

♦Стартира Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН – с решение на УС на БАН от 21.07.2022 г.: Програмата „Млади учени и постдокторанти – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство.

Подкрепата е насочена към млади учени (до 10 години от придобиване на ОКС „магистър“); както и към постдокторанти (до 5 години от придобиване на ОНС „доктор“), които при одобрение ще работят към избрания от тях институт на БАН за периода на финансирането.

Специфична цел на Програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез които да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

С приоритет се финансират външни за БАН постдокторанти.

Срокът за подаване на документи в деловодството на Института по философия и социология при БАН (ул. Сердика №4, тел. 0889233562) е 30.09.2022 г. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от Научния съвет на Института по философия и социология в срок до един месец след срока на подаване на документите – до 30.10.2022 г.

За контакт и повече информация относно кандидатстването по Програмата към Институт по философия и социология – БАН: доц. д-р Силвия Борисова (научен секретар), имейл: sylvia.borissova@gmail.com, тел. 0887543901.

Пълните условия за кандидатстване и критерии за оценка на кандидатите могат да бъдат изтеглени оттук:

Условия за кандидатстване  

Критерии за оценка на кандидатите

НП „Млади учени и постдокторанти – 2“

 

♦Конкурс за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г. Повече информация на следния линк.

 

♦ПРАКТИЧЕСКИ КУРС НА MILIEU: Стипендии и грантове за млади изследователи: Ще бъдат представени възможности за финансиране на конференции, изследователски престои, семинари и обучения в България и чужбина. Фокус на обучението са възможностите за стипендии грантове за учени в социалните и хуманитарни науки. Повече информация е достъпна тук.

 

♦ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДОКТОРАНТИ – МАДРИД 12-16 ЮЛИ 2022: Горди сме да отправим покана към докторантите от ИФС и останалите институти на БАН за предстоящото докторантското училище, което се организира в рамките на проект „MILIEU“  и ще се проведе през юли в Мадрид и Ескориал. С повече информация можете да се запознаете на електронната страница на проект „MILIEU“.

 

♦ПЪРВА ДОКТОРАНТСКА ШКОЛА НА ИФС – БАН: Темата на Първата докторантска школа на ИФС – БАН „Перспективи на съвременния социален свят – между природната и виртуалната реалност“ е утвърдена с решение № 10 на Научния съвет на ИФС – БАН, Протокол № 11/25.06.2021 г.  Докторантското училище бе проведено в Творческия дом на БАН – Златни пясъци в периода 15 – 20. 09. 2021 г. Участие в него взеха всички редовни докторанти от ИФС с изключение на двама, чието обучение изтичаше в края на годината. С програмата на първата докторантска школа на ИФС – БАН можете да се запознаете тук.

Заложените цели бяха:

А) обогатяване на интердисциплинните познания и умения на докторантите посредством взаимното им запознаване с темите, по които работят;

Б) стимулиране на междудисциплинния диалог чрез подобряване на междуличностната (формална и неформална) комуникация;

В) запознаване с принципите и изискванията за успешно публикуване на статии в международни издателства с висок рейтинг;

Г) усвояване на знания, свързани с успешното кандидатстване по международни проекти.

В рамките на школата бяха проведени два  обучителни курса на английски език от италиански и испански лектори на следните теми:

А) академично писане;

Б) писане на изследователски проекти.

За развиване на творческите способности и умения за включване в интердисциплинни екипи бяха проведени вечерни семинари от лектори от ИФС – БАН:

А) работилници, ориентирани към задълбочаване на себеразбирането и разбирането на другите, посредством методите на арт-терапията;

Б) форум-театър, насочен към подобряване на уменията за междуличностна комуникация.

С докторантите бяха проведени две арт-сесии с глина, чиято цел бе разкриване на техния творчески потенциал. Първата бе на тема “Общуване в група”. През 1-вата ѝ част докторантите изследваха своите предимства и дефицити в ролята им на бъдещи учени. Във 2-рата те имаха възможност да споделят и евентуално разменят с другите глинените символи на техните предимства и дефицити. Акцентът бе върху груповото взаимодействие и уменията за общуване.

     Втората арт-сесия бе на тема “Среща със себе си”. Идеята бе да се предостави възможност на докторантите да рефлектират върху себе си в настоящето и в бъдещето си след 10 г. Това им позволи да осъзнаят по-ясно своите цели, стремежи, идеали и качества, както и възможностите за тяхното реализиране.

Поради въведените карантинни мерки школата бе проведена в хибридна форма – чрез живо и виртуално участие, а участниците в нея получиха кредити съобразно утвърдените от НС на ИФС – БАН критерии. Интерес към събитието проявиха докторанти и специалисти извън института-организатор, които участваха с доклади или като слушатели.

След приключването на школата участниците имаха на разположение два месеца, за да синтезират възгледите си съобразно получените по време на форума обратни връзки и след консултиране с научните им ръководители. Писмените резултати са предадени на Научния секретар на ИФС – БАН за отпечатване в сборник.

 

Организационен комитет на Първата докторантска школа на ИФС – БАН:

Председател: доц. д-р Валери Личев

Членове: доц. д-р Люба Спасова, доц. д-р Марина Бакалова; гл. ас. д-р Мина Стоева;  гл. ас. д-р Снежанка Стоянова, гл. ас. д-р, Шабан Даракчи.