Търсене
Close this search box.
АЛМАНАХ-ИФС-Първо издание 2024_001

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Уважаеми читатели,

Пред вас е първото издание на Алманаха на Института по философия и социология – БАН. Алманахът има обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от Института по философия и социология – БАН, представящи значими резултати от научно-изследователски проекти през предходните две години. Това първо издание отразява наши изследвания, реализирани през 2022 и 2023 г.

Не е възможно да бъдат представени всички изследвания, които Институтът по философия и социология – БАН реализира за двугодишен период – ще са ни потребни томове и много страници. Замисълът на Алманаха е далеч по-скромен, но в същото време и амбициозен – представяме актуални философски и социологически изследвания, резултатите от които по наша преценка биха представлявали интерес за законодателната власт и за политическата класа, за държавните институции, за представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, за експертните среди и за българското общество като цяло.

Първото издание на Алманаха е структурирано в четири раздела. Първият раздел от Алманаха е посветен на очертаващите се по-значими перспективи пред образованието и обучението в България. Тук са включени актуални и придобили известност сред социологическата колегия изследвания върху многомерния характер на социалната справедливост във висшето образование. Нарочен анализ насочва вниманието към преосмисляне на българското образование в контекста на XXI век. Друг акцент са критичните рефлексии върху възможностите за усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за IX–XII клас чрез развиване на ключови компетентности на учениците. Изследването на индустриалните отношения и социалния диалог като фактори за стимулиране на включващо и качествено обучение на възрастни е друг значим фокус на изследователските търсения на учени от Института по философия и социология през последните няколко години.

Вторият раздел от Алманаха обединява група текстове, изследващи науката и актуални проблеми пред българското общество. Тук предмет на авторските рефлексии са предизвикателствата пред количествените емпирични изследвания в извънредни социални ситуации, както и дигиталните неравенства в България и техните медийни репрезентации. В раздела са включени обзорни прегледи на две мащабни европейски изследвания, които в България се реализират от екипи на Института по философия и социология – това са изследователската инфраструктура „Share ERIC България“ и Европейското социално изследване. Двете изследвания са уникални по своята методологическа и инструментална подготовка, изискват много висок изследователски потенциал и съдържат редица предизвикателства от гледна точка на теренната им реализация. Ползите от двете изследвания за България са както методологически и научни (водещи български изследователи усвояват най-новите европейски изследователски технологии), така и когнитивни (набира се огромен обем от информация) и управленски (данните са основа за формиране на публични политики в областта на заетостта, пазара на труда, здравеопазването, функционирането на демокрацията, социалните взаимодействия и др.).

Специален акцент на първото издание на Алманаха са изследванията на нагласите и отношението към „икономиката в сянка“ в българското общество (трети раздел). Чрез поредица от текстове се оповестяват най-новите резултатите от този тип изследвания, като се разкриват процесите на преминаване от ценностна детерминираност към реални действия, анализират се нагласите и отношението на различните групи население към сенчестите практики в икономиката, детайлно се представят факторите и драйверите, детерминиращи появата и съществуването на „икономика в сянка“, обсъжда се склонността за даване или приемане на подкупи, предлага се интригуваща интерпретация за закона като „врата в полето“ и отражението на законовата среда върху „икономиката в сянка“. Нарочен акцент са мненията на експертните среди за социално икономическия феномен „икономика в сянка“. В раздела се коментират и дигиталните технологии, като се предлага отговор на въпроса те пречат или стимулират включването на роми, търсещи работа, в сенчести практики. Друг фокус в този раздел е осветляването на приноса на докладването за устойчивост за увеличаване на прозрачността и отчетността в обществото. В тази част на Алманаха се представят изчислените стойности на Индекса на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (Индекса SETI).Индексът е създаден от учени от Института по философия и социология в рамките на финансирания от Фонд „Научни изследвания“ проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“. Индексът няма аналог в европейската и в българската практика и цели периодично (на всеки две години) да генерира знание, което да помогне за формулирането на адекватни и ефективни политики за ограничаване на сенчестите практики в българската икономика. В последния (четвърти) раздел на Алманаха читателите ще могат да се запознаят с анализи под общото заглавие „Култура, изкуство, религия“. Един от акцентите тук е очертаването на ролята на културата и изкуството за съхраняване на ценностите на обществото и човешката личност. Друг фокус на интерпретации са местните празници, мислени като ресурс на локалните общности за справяне с кризи. Интересен и изпълнен с послания е анализът върху философията и религията, търсещ границите между традиция и новаторство, светоглед, идентичност и ценности на човека на XXI век.

Уважаеми читатели, през годините българската наука не рядко е обвинявана, че пренебрегва истинския „дневен ред“ на обществото, че се занимава с отвлечени теми и неглижира реалните потребности на обществото и хората. Алманахът, който предлагаме на вашето внимание, си п оставя за цел да покаже, че две от най-абстрактните дисциплини –философията и социологията, имат изключително земни измерения и изследват проблематики, които извират от ежедневието на хората и се връщат отново към него, обогатявайки го със значими нови знания. Всяко изследване носи в себе си изначалната мисъл за търсене на истината, за извличане на достоверно, но и максимално полезно знание – нашите читатели ще се убедят, че представените в Алманаха изследвания съдържат конкретни и емпирично аргументирани препоръки за оптимизиране на основни системи и области на българското общество. Като представя резултати от значими свои изследвания за 2022 и 2023 г., Институтът по философия и социология – БАН отваря широк хоризонт за сътрудничество с управлението, експертните среди, бизнеса и широката общественост в България и публично заявява своята готовност и за в бъдеще чрез обосновани научни методи и стриктна научна рефлексия на социалната проблематика да повишава приноса на учените за решаване на проблемите на българското общество и българската икономика.

 

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова
Директор на Института по философия и социология при БАН

Алманахът може да бъде свален от тук.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и