Търсене
Close this search box.

АНКЕТА: Втора вълна на изследването „Влияние на противоепидемичните мерки заради пандемията от Ковид-19 в България“

Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредната епидемична обстановка заради пандемията с Коронавирус? Как се е променил животът ви от въвеждане на Извънредното положение досега – в условията на частични мерки и почти година след началото на пандемията?
Ако сте на 18 и повече години и живеете в България, моля отговорете на въпросите от втората вълна на изследването „Влияние на противоепидемичните мерки заради пандемията от Ковид-19 в България“.
Моля, разпространете анкетата сред контактите си.
Благодарим ви за съдействието! Пазете се и бъдете здрави!
Гл.ас.д-р Габриела Йорданова
Гл.ас.д-р Екатерина Маркова
ИФС-БАН

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване