АРХИВ

Международни проекти

SCIENCE FILM FESTIVAL Funded by University of Luzern, Period: 2018-2019

ENLIVEN Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа) Период:1 октомври 2016 г. – 30 септември 2019 г. Финансиране:  Програма „Хоризонт’2020” на Европейски съюз

NEGOTIATE/ПРЕГОВАРЯЙ“Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Период на изпълнение: 1 Март 2015 г. – 30 март 2018 г.

EDU-LAB: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА Проектът EDU-LAB има за цел да повиши професионалните възможности на младите хора в дунавския регион. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).

EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Период на изпълнение: 1 май 2015 г. – 30 април 2018 г.

Обучение по екопредприемачествоПроектът за обучение по екопредприемачество се реализира с финансовата подкрепа на Германската федерална фондация за екология (DBU) и се осъществява съвместно с Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайделберг, Германия. 

Национален кореспондент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND) за България, 2014 – 2018 г.Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND), създадена през 1975 г., e трипартитна агенция на Европейския съюз, която предоставя данни и анализи за подпомагане развитието на по-добри социални и свързани с труда и заетостта политики. Eurofound изпълнява своите задачи в партньорство с правителства, работодатели, синдикати и институции на Европейския съюз.

Youth in transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems

ENEC, NATIONAL ELITES SURVEY Funded by National Scientific funds, 2013-2015

ДОВЕРИЕ, ГРАЖДАНСТВО, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ Mеждународен проект, финансиран от МИС Период: 2011-2016

Democracy and Debate: The Shadows of Totalitarianism and Populism Financially supported by SNSF Period: 2011-2014

Bulgaria Training School: July 22–26, 2013 „Динамиките на виртуалната работа” – европейски проект по COST Action.

Българо-Швейцарски изследователски проект “Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България”
Изследователският проект се финансира от правителството на Швейцария (Швейцарската национална научна фондация (SNSF)) и българското правителство, 2012 – 2015.

Making Migration Work for Development (MMWD) 2012-2014.

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ И ЗАЕТОСТФинансиращ източник: Научно-приложен проект № BG05M90P001-4.001-0020 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Срок на изпълнение на проекта: 15.11.2017 – 15.11.2018 г.

 

Национални проекти

 

РАДИКАЛИЗИРАНЕ ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО ФАКТОРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА НОРМАЛИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛНОСТТА И НАСИЛИЕТО СРЕД МЛАДЕЖИ Финансираща организация: Фонд „Научни изследвания“ – Програма за подпомагане на млади учени на (договор ДМ03/5 от 2016 г.). Продължителност: 2016-2019

Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения Научноизследователски проект, финансиран от ФНИ, Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г. Ръководител: Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, НЕРАВЕНСТВА. СЪСТОЯНИЕ, ВЗАИМНИ ВЛИЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (ОТ ЕМПИРИЯ КЪМ ТЕОРИЯ), Финансиран от ФНИ, Договор ДФНИ КО2/4 от 12.12.2014 г.

МОРАЛ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ ФНИ, МОMH Договор ТК-НИ-1607-2006

„Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени” с ръководител доц. дфн Ерика Лазарова, реализиран благодарение на ФНИ.
Проекти по ЕБР

Взаимосвързаност и взаимодопълнимост на проблемите и подходите на съвременния онтологичен дискурспроект по двустранното сътрудничество по линия на ЕБР между БАН и Университета в Лиеж, Белгия 2011 – 2013

 

Вътрешноинститутски проекти

 

“Икономиката в сянка” като девиантна практика Период на реализиране на проекта: 2016-2019 г., Финансиращ източник: бюджетно финансиране

ЕСТЕТИКА НА ТИШИНАТА И МЪЛЧАНИЕТО  Финансиращ източник: Индивидуален научноизследователски проект №ДФНП-17-175/03.08.2017 г. по Програма за подкрепа на млади учени и докторанти при БАН – 2017 г. Срок на изпълнение на проекта: 15.08.2017 – 14.02.2019 г.

ЦЕННОСТИ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ: ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ, финансиран по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.

РЕЛИГИОЗНА ТРАДИЦИЯ И (НЕ)УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Период на реализиране на проекта : март 2016 – март 2019; Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

ЗНАЦИ И ЗНАЧЕНИЯ В ТЕОРЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРАГМАТИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯСрок за изпълнение на проекта: януари, 2016 – декември, 2018 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

ПОПУЛИСТКАТА РАДИКАЛНА ДЕСНИЦА В БЪЛГАРИЯ 1990-2014Г.Продължителност на проекта: 2015-2018 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

Митология на загубата на красивото. Генеалогия и актуалност на негативната естетикаФинансиращ източник: Индивидуален планов проект, бюджетно финансиране Срок на изпълнение на проекта: 02.12.2015 – 31.12.2016 г.

Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти Период на реализиране: 2012-2013 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН