Търсене
Close this search box.

Връчване на „Почетен знак с лента“ на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари (вторник) ще се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на „Почетен знак с лента“ на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Церемонията ще се състои от 14 до 16 ч. в зала 207 на Централно управление на БАН, където архимандрит Боцановски ще изнесе беседа на социална тематика след официалното връчване на наградата. Ще присъстват и поканени официални лица.

Канят се и колегите от Института, които имат възможност, да присъстват на церемонията.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване