Търсене
Close this search box.

Второ, преработено издание на „Икономика в сянка“

Виртуалната платформа omda.bg публикува второ, преработено издание на монографията на проф. дсн Емилия Ченгелова „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания“. В него наред с разработените методологически подходи и технологии за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се представят и анализират най-новите данни от емпиричните социологически изследвания на неформалната икономика и в частност, „икономиката в сянка“. Книгата Ченгелова, Е. 2016. „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Omda“, ISBN 978-954-9719-88-8, 600 стр. е достъпна на адрес тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване