Търсене
Close this search box.

Данните от SHARE Вълна 7 вече са публично достъпни!

SHARE Release 7.0.0 включва данните от 7-ма вълна, където благодарение на Европейската Комисия се включиха България, Кипър, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия.

Данните в 7-ма вълна са фокусирани върху жизнените истории на респондентите (SHARELIFE). Новост при 7-ма вълна е включването и на т.нар. в психологията петфакторен личностен модел или Big-5 personality traits.

В допълнение, данните от 7-ма вълна са достъпни заедно с актуализация на всички предходни вълни от SHARE (1-6).

Предоставя се актуализирана версия на трудовите епизоди (Job Episodes Panel) на SHARELIFE респондентите от вълна 3 и вълна 7.

Достъпна е също и актуализирана версия на easySHARE – базата данни за обучение на студенти и изследователи с малък опит в количествения анализ на сложни панелни данни.

Данните от SHARE могат да се използват безплатно, но само за научни цели, след регистрация за личен достъп.

Повече информация можете да намерите на сайта на изследването:
http://www.share-project.org/data-access.html

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване