Търсене
Close this search box.
books-2

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
ISBN 978-619-245-409-8

Автори: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, доц. д-р Албена Накова-Манолова, гл. ас. д-р Светлана Александрова, гл. ас. д-р Александър Герганов

Монографията се публикува с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ и е резултат от изпълнението на финансирания от Фонд „Научни изследвания“ научноизследователски проект на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“ (Договор КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.). Проектът е реализиран от научноизследователски екип под научното ръководство на проф. дсн Емилия Ченгелова (Институт по философия и социология – БАН).

В монографията са представени и анализирани резултатите от проведените в рамките на цитирания проект емпирични изследвания – с количествени и с качествени методики. Представя се широка палитра от емпирични данни, събрани през периода 2021 2023 г. Събраната информация се анализира и интерпретира в контекста на специално създадената за целите на цитирания проект Мултифакторна теория за възникването и разпространението на „икономиката в сянка“. Монографията оповестява стойността на изчисления за пръв път у нас Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (SETI Shadow Economy Tolerance Index), конструиран в рамките на настоящия проект. Индексът е изчислен както за населението като цяло, така и отделно за трите дефинирани възрастови кохорти – 15-35 г., 36-55 г. и над 56 г.

Монографията е насочена към социолози, икономически, социални психолози, изследователи, аналитици, студенти, докторанти, журналисти, както и към всеки, който проявява интерес към разбулването на сложното и противоречиво битие на „икономиката в сянка“. Монографията стъпва на актуални данни за 2021 и 2022 г. и предлага конструктивни подходи за трансформирането на нагласите на толерантност към „икономиката в сянка“ в нагласи за неприемане и отхвърляне на сенчестите практики в българската икономика.

Монографията е със свободен достъп и може да бъде свалена от тук

 

Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики
Сборник доклади от Национална конференция
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
ISBN: 978-619-245-413-5 (print), ISBN 978-619-245-414-2 (online)

Съставител: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова

Настоящият сборник представя докладите от проведената на 2.06.2023 г. Национална конференция на тема „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“. Конференцията е проведена в рамките на проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с Договор КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.

Сборникът представя оригинални авторски изследвания и интерпретации на емпирични данни, събрани в рамките на цитирания тук научно­изследователски проект. Адресиран е към социолози, икономисти, социал­ни психолози, анализатори, студенти, докторанти, както и към всички социални учени, които се интересуват от темата „икономика в сянка“.

Сборникът е със свободен достъп и може да бъде свален от тук