Търсене
Close this search box.

Дискусия за приложната онтология

Катедра Философия на ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

И

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН

Организират

 

ДИСКУСИЯ ЗА ПРИЛОЖНАТА ОНТОЛОГИЯ

Едва ли има съмнение в актуалността и потребността от такава дискусия по тази важна за съвременната философия тема, активно развивана през последните години по света, а напоследък и у нас. В хода на дискусията ще бъдат представени двете новоизлезли книги в тази област на проф. Веселин Петров:

Петров, В.П. (2015) Процесуално философски приключения на приложната онтология. С., Фондация „Човешката библиотека“, ISBN 978-619-90514-0-5 (267 стр.)

Petrov, V.P., Adam Scarfe (Eds.). (2015) Dynamic Being: Essays in Process-Relational Ontology. Series of European Studies in Process Thought. Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-7695-7 (435 p.)

Ректорат на СУ, Зала 1

4 декември (петък)

Начало 17:00 ч.

Заповядайте!

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите