Докторанти

I. Образователен профил на обучението по философия:

В ИФС се предлага образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2 „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.3 “Философия“. Тя е акредитирана от НАОА за периода от 14.05.2014 г. до 02.06.2019 г.

Налични докторски програми по:

история на философията; логика; естетика; етика; философия на науката; философия на историята; философия на културата, политиката, правото и икономиката; теория на познанието; съвременни философски учения; онтология; философия на религията и религиознание.

 

Петър Евгениев – редовен докторант, секция “Логика и философия на науката”

Мира Добрева – редовен докторант, “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Борис Николов – редовен докторант, секция “Знание и реалност:модели, методологии и евристики”

Светлана Нанчева – редовен докторант, секция “Логика и философия на науката

Елина Марчева – редовен докторант, секция “Логика и философия на науката

Ина Николова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Багрян Маламин – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Ралица Димитрова – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Асен Димитров – редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Поля Христова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Биляна Иванова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Гергана Йонкова – редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Николина Делева – редовен докторант, секция “Култура, естетика, ценности”

Цецка Хаджигеоргиева – редовен докторант, секция “Общности и идентичности”

Габриела Касърова – редовен докторант, секция “История на философските и научните идеи”

Димитър Попов – редовен докторант, секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

Гергана Костурска – редовен докторант, секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

Христо Аламинов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Даниела Василева – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Пламена Владимирова – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Цветомир Паунов – задочен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Недялко Ташев – задочен докторант, секция “Култура, естетика, ценности”

Васил Лозанов – задочен докторант, секция “Етически изследвания”

Венелин Цветков – задочен докторант, секция “Логика и философия на науката