Търсене
Close this search box.

Възможности за академични изяви

XV Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, 13 – 15 май 2024

Фокусът на тазгодишната XV-та Национална школа е върху особено актуалната и значима за бъдещата реализация на младите изследователи тема за научните изследвания и иновациите. В областта на научните изследвания фундаменталната, движена от любопитство наука, води до нови знания за природния и социалния свят, в който живеем, докато приложната наука осъществява ориентирани към решения изследвания, пряко повлияващи ежедневния живот на хората. Свързаността и обменът между фундаменталната и приложната наука са от ключово значение за стимулиране на откритията и иновациите, които подпомагат решаването на актуалните социални и социално-икономически проблеми. Трансферът на резултатите от научните изследвания от лабораторията към пазара и обществото извеждат нови технологии на пазара, допринасяйки за икономическия просперитет на страната, и повишават благополучието и качеството на живот на индивидите и обществото.

УЧАСТНИЦИ:

Школата е отворена за докторанти и млади изследователи* в областта на социалните науки като психология, демография, социология, социални дейности, антропология, политически науки, културология, етносоциални изследвания, икономика, управление и администрация, комуникации и медийни изследвания, социално-икономическа география и други научни полета на изследване на човека и обществото.

* докторанти в редовна, задочна или свободна форма на обучение; докторанти, отчислени с право на защита – до 5 години след отчисляване; постдокторанти – до 5 години след защита на докторска степен; студенти, с подкрепа от научен ръководител.

Школата дава възможност за участие с научно съобщение (всеки изследовател може да представи само едно научно съобщение) или за участие като слушател.

ВРЕМЕ:

Школата ще се проведе на 13, 14 и 15 май 2024 г.

ФОРМАТ:

Школата ще се проведе в хибридна форма в гр. София и онлайн.

  • Присъствено Школата ще се проведе в Зала на Институт за изследване на населението и човека – БАН, София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, партер.
  • Дистанционната форма на участие е през платформата Zoom.

В допълнение на тематичните секции с научни съобщения и обсъждания програмата включва една откриваща пленарна лекция и два интерактивни образователни формата, фокусирани върху усвояването на ключови за изследователската дейност умения: работен семинар „Академичното писане“ (продължителност 1 час) и уъркшоп „Основни принципи (и някои трикове) за създаване на информативен и атрактивен научен постер“ (продължителност 3 часа).

Научните съобщения могат да представят преглед на литературата (обобщаване и анализ на научни идеи, концепции, понятия, данни и факти, методологии в дадена област) или резултати от проведени научни изследвания.

Представените пълни текстове на докладите ще бъдат рецензирани и получилите положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в Том 4 на „СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки“ – електронен сборник със свободен достъп, ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Сборникът ще бъде публикуван през м. декември 2024 г.

  • Подаване на заявки за участие в Школата: до 10 април 2024 г.
  • Заплащане на такса правоучастие: до 22 април 2024 г.
  • Получаване на програмата на Школата: до 30 април 2024 г.
  • Изпращане на пълния текст на докладите: до 16 юни 2024 г.

 

Изискванията за подготовката и оформлението на докладите ще бъдат разяснени и дискутирани по време на работния семинар „Академичното писане“. Пълният текст на докладите се изпраща след приключване на Школата на имейла на СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки:

Заявките за участие се подават на следния линк: https://forms.gle/yrc3Gm9kx6SS4uLWA
Моля обърнете внимание, че трябва да приложите резюмето като прикачен Word файл.

Запитване по всички въпроси можете да изпратите на: Е-mail: