Търсене
Close this search box.
konkurs-phd

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със Заповед I-59/19.02.2024 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в научните звена на БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането на кандидатите и зачисляването на приетите докторанти се извършва съгласно ЗВО и ЗРАСРБ. Във връзка с това е необходимо да имате предвид следното:

С решение на Академичния съвет на ЦО-БАН (прот. № 1/15.02.2023 г.) е утвърдена такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 40 лв. и е възложено на Центъра за обучение при БАН да я събира. Със събраната сума ще се покрият разходите по публикуване на обявата и провеждането на конкурсни те изпити по чужд език. Научните звена да приемат документи за участие срещу представена фактура на Центъра за обучение при БАН за внесена такса.

Подаване па документите: от 05.03.2024 г. със срок за подаване от два месеца. Кандидатите следва да подадат заявление за участие в конкурса до директора на научното звено. В заявлението се посочват професионалното направление и акредитираната докторска програма, за която кандидатстват, и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите могат да участват в конкурс за повече от една специалност.

Към молбата се прилагат посочените в обявата документи.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит (защитена дипломна работа).

В срок до 05.04.2024 г. научните звена подготвят програмите (въпросниците), по които ще проведат конкурсните изпити по специалността. Програмите задължително се приемат от научните съвети и се утвърждават от директора. Изпитът по избрания от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдената програма на Центъра за обучение.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа за допускане с мотивите) до конкурса най-късно до 10.05.2024 г.

До 23.05.2024 г. научните звена представят в Центъра за обучение при БАН поименен списък на допуснатите кандидат-докторанти по приложения образец.

До 03.06.2024 г. директорите на научните звена назначават изпитни комисии. В съшия срок кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на писмения и устния конкурсен изпит по специалността, ако тази информация не е дадена в писмото за допускането им до конкурса.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 10 до 14 юни 2024 г., а изпитите по чужд език от 17 до 21 юни 2024 г.

Датата и часът за провеждане на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение при БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността – средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.

Класираните на конкурса се зачисляват не по-късно от 01.10.2024 г.

Заповедите за зачисляване на докторантите се изпращат в петдневен срок от издаването им в Центъра за обучение при БАН.

 

За справки

В Института по философия и социология – БАН, отдел „Деловодство“ – Мариела Тодорова, ул. „Сердика“ №4, ет. 2, тел. 0888 40 90 56,

В БАН – Администрация, ул. „15 Ноември“ №1, стая 310, тел. 979 52 60.

 

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография.
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетeлство за съдимост.
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. към Центъра за обучение при БАН по банковата сметка на ЦО – БАН /BG12UNCR96603120715116/. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.
  9. Фактура за платена такса за изпит по специалността – 30 лв., по сметката на ИФС /BG86RZBB91553120016910/.
  10. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС №90 от 26.05.2000 г.

 

Одобрените специалности за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 са тук.

Изисквания

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.