Търсене
Close this search box.

Единадесетата национална конференция по етика на тема „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“

На 20 ноември 2015 г. в  Руския културно-информационен център–София  се проведе Единадесетата национална конференция по етика на тема „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“. Организатори на научния форум са Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество“.

Форумът беше открит с официални приветствия от името на организаторите. В приветствието на проф. дсн Румяна Стоилова беше изтъкната важността на инициативата. Националните конференции по етика се провеждат вече единадесет поредни години и са успешно средство за разширяване на етическия дебат в българското общество. Д-р Костадин Пеев посочи значимостта на етическата проблематика в солидарните усилия на учените от Русия и България за развитие на научното съртрудничество и интердисциплинарния диалог. Чл..-кор. Васил Проданов откри форума, като изтъкна значението на морала и етиката на солидарността в съвременното развитие на обществото.

Форумът даде възможност за междудисциплинарен диалог с участието  на етици, философи, социолози, култролози, политолози, икономисти, демографи и др. В дикусиите участваха видни учени и уважавани университетски преподаватели, но и докторанти. Срещнаха се позициите на научния изследовател с тези на дейци от неформални сдружения. Проведени бяха три кръгли маси, включващи 35 доклада. Беше направен съвременен, задълбочен, комплексен анализ на мястото и ролята на солидарността в българското общество за изграждането на основните социални системи в държавата и за функционирането на ЕС като общност.

В хода на дискусията се обсъди възможността за възраждане на традицията на общи етически срещи, които във втората половина на миналия век бяха харакртерни за научния диалог между българските и руски изследователи. Съвместните научни форуми (ежегодни срещи на етиците, международни срещи на младите етици и др.), съвместните публикации и научният обмен – бяха източник на нови идеи и на креативност в етиката. Това е традиция, която заслужава да бъде възродена, запазена и развита.

Както е добрата традиция, материалите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник статии. Достъп до програмата и поканата на Единадесетата национална конференция по етика, сборниците от конференциите, както и до изданията на секция „Етически изследвания“ има на сайта на секцията (адресът е: https://ethicsissk.wordpress.com/ ).

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по