Търсене
Close this search box.

Екип на ИИОЗ – БАН ще е национален кореспондент на ЕUROFOUND

Екип на ИИОЗ – БАН ще е национален кореспондент на Европейската фондация за за подобряване на условията на живот и труд за периода 2014-2018 година
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ЕUROFOUND) обяви търг по определяне на външен изпълнител за осъществяване на национално кореспондентство в областта на индустриалните отношения и условията на труд за страните членки на ЕС, включително и на България, за периода 2014 – 2017 г. Търгът беше спечелен от консорциум съвместно с френската фирма IR Share, която има сериозен опит като кореспондент за Франция и за Европейския съюз. Екип от учени и специалисти от Института за изследване на обществата и знанието при БАН е член на този международен консорциум и ще бъде натоварен със задълженията на национален кореспондент на България за периода 2014-2018 година.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване