Търсене
Close this search box.

Експертната група на високо равнище на Европейската комисия за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС публикува препоръките си. Доц. д-р Васил Киров от ИИОЗ е съавтор на доклада

Експертната група на високо равнище (High-Level Expert Group (HLG) за въздействието на цифровата трансформация върху трудовите пазари в ЕС, създадена от Европейската комисия, публикува окончателния си доклад.

Докладът бе представен на 9 април 2019 в Брюксел,на конференцията на високо ниво „Бъдещето на труда. Днес. Утре. За всички“ с участието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заместник председателя Валдис Домбровскис и комисарят по заетостта Мариан Тисен. Докладът съдържа препоръки относно квалификацията на работна сила в контекста на цифровизацията, относно бъдещето на индустриалните отношения и относно необходимостта от нов социален договор в следствие от възникващите нови професии. Докладът препоръчва мерки и политики за Съюза, за държавите членки, за бизнеса и за останалите заинтересовани страни.

Доц. д-р Васил Киров от ИИОЗ-БАН е съавтор на доклада, като член на Експертната група.

Експертната група по въздействието на цифровизацията върху трудовите пазари в ЕС е създадена по открита процедура от Европейската комисия и включва представители на академичната общност, гражданското общество и бизнеса.

Окончателният доклад на HLG за въздействието на цифровата трансформация върху трудовите пазари в ЕС ще намерите тук.

Източник: ec.europa.eu

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване