Етическа комисия

Състав на Етическата комисия, 2019–22 г.

Председател

Проф. дфн Емилия Маринова

ema_marinova@abv.bg

Членове

Проф. дсн Карамфил Манолов
karamfil_manolov@abv.bg

Доц. д-р Стоян Ставру
stoyan.stavru@gmail.com

Гл. ас. д-р Дона Пикард
dona.pickard@gmail.com

Гл. ас. д-р Севдалина Николова

sevdelinanikol@abv.bg

 


Решения на Етическата комисия (2015–18 г.)

 


Жалби до Етическата комисия се подават в отдел “Деловодство” на ИФС. Всяка жалба следва да отговаря на изискванията на Правилника на Етическата комисия. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Правилник за устройството и дейността на Етическата комисия към ИФС–БАН [PDF]