Търсене
Close this search box.

Заключителното национално събитие по проект ENLIVEN

 

На 18 септември 2019 г. в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в гр. Севлиево се проведе заключителното национално събитие по проект ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe / Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа на българския екип по проекта. То протече под формата на среща-разговор с ръководството и преподаватели от гимназията, ученици, записани в дуалната форма на обучение, ръководители, синдикални дейци и млади работници от една от най-проспериращите фирми в града „Идеал Стандарт – Видима”, която е ангажирана и осигурява терен за дуална подготовка на ученици. Мястото и аудиторията на събитието не са избрани случайно, защото гимназията е с дългогодишен опит в професионалното образование.

В началото гл. ас. д-р Габриела Йорданова представи накратко Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките, насоките на неговата изследователска дейност и приоритети. След това доц. д-р Васил Киров представи проекта, работата през периода на неговото осъществяване (октомври 2016 – септември 2019), като по-подробно се спря на проведените в неговите рамки изследвания на случаи. Разбираемо, акцентът беше върху проблемите на менторството при новопостъпили млади изпълнители. Защото за успешното реализиране на тази дейност се изискват знания и умения, специфични както за самата нея, така и за отделните възрастови групи на новопостъпилите – дали това са ученици още, или младежи с някакъв професионален стаж и опит, или по-възрастни хора, но без опит в конкретното производство. За всички тях това е един преходен период с много предизвикателства и една от задачите на проекта е била именно намирането на начини за неговото облекчаване.

В изказванията на ръководителите на гимназията личеше ангажираност и подкрепа на дуалната форма на образование, която е сравнително скорошна за страната ни практика. Освен това те подчертаха и доброто сътрудничество в тази насока с всички фирми от града. Заедно с това бяха споделени интересни наблюдение и в известна степен критични сравнения с дуалното образование в Австрия, Германия, където нещата са много по-добре и институционално и методически подготвени. Направени бяха и ценни предложения по отношение на мястото и ролята на държавата, за усъвършенстване на политиките и практиките в сферата на дуалното обучение – по-бързо и конкретизирано законодателство и нормативни актове, по-обмислено и балансирано урегулиране на учебния и трудовия процес, по-внимателна подготовка на специални програми по отделните предмети с оглед изискванията на конкретното производство и др. под.

От страна на представителите на фирмата (през лятото в двата й завода са практикували 78 ученици, провеждат се практики и за студенти от български и чуждестранни университети) пролича искрена загриженост за професионалното развитие на младите хора – споделено беше, че те внимателно се наблюдават през целия период на тяхното обучение, оказва им се техническа помощ, когато се налага направата на чертежи или разработването на дипломни работи, с тях се контактува целенасочено, дългосрочно и планомерно, за да се мотивират и стимулират след завършване на избраната от тях степен на образование да постъпят на работа във фирмата.

Самите ученици са с много добри впечатления от практиката си и работата във фирмата – били са посрещнати добре, определените за ментори работници, а и всички по-опитни служители са се стараели да им покажат интересната и привлекателната страна на професията. В последвалите неформални разговори те искрено споделиха, че вече имат незабравими впечатления, запознали са се с млади хора, от които са получили търсената от тях информация и ценни съвети за професията, необходимата за нея теоретическа и практическа подготовка, работата във фирмата. Още повече че някои от новите им познати са били възпитаници на същото училище – така се получава естествена приемственост, която позволява по-ясно и конкретно да видят една своя евентуална бъдеща професионална траектория.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване