Търсене
Close this search box.

Зашита на дисертация на Стефан Петков

Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Епистемични функции на метафорите в научното познание”

на Стефан Сашев Петков

за получаване на научната и образователна степен

„ДОКТОР”

Заседанието ще се проведе на 9 юли 2012 г. от 11.00 ч. в заседателна зала на бул. „Патриарх Евтимий” 6 (бившия ИФИ).

Състав на научното жури:

  1. Проф. дфн Ангел Стефанов – ИИОЗ – БАН
  2. Проф. д-р Христо Тодоров – НБУ
  3. Доц. дфн Анета Карагеоргиева – НБУ
  4. Доц. д-р Константин Янакиев – СУ
  5. Доц. д-р Лилия Гурова – НБУ

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

 Автореферат от Стефан Сашев Петков на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор” на тема “Eпистемични функции на метафорите в научното познание “

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на Стефан Сашев Петков, озаглавена „ЕПИСТЕМИЧНИ ФУНКЦИИ НА МЕТАФОРИТЕ В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ”, предложена за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, изготвена от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд  на Стефан Сашев Петков „Епистемични функции на метафорите в научното познание” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” рецензент:  доц. Константин Янакиев

 СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Стефан Сашев Петков, на тема „Епистемични функции на метафорите в научното познание”, представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” (специалност Философия, професионално направление 2.3. Философия)  от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

Становище за дисертацията на Стефан Сашев Петков на тема: „Епистемични функции на метафорите в научното познание” за присъждане на научната и образователна степен „доктор” от доц. дфн Анета Карагеоргиева

Становище за дисертационния труд „Епистемични функции на метафорите в научното познание” на Стефан Сашев Петков за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност Философия, професионално направление 2.3. Философия от проф. д-р Христо Тодоров (НБУ)

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата