Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Радина Богомирова Стефанова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Радина Богомирова Стефанова

Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщава, че на 10 юни 2015 г. (сряда) от 14,00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе откритото заседание за публична защита на дисертационния труд на тема:

„Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.”

на Радина Богомирова Стефанова,

редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”.

Научен ръководител: доц. д-р Младен Цонев

Научно жури

Председател:

доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ – БАН

Членове:

проф. д.и.н. Людмил Гетов – СУ „Св. Климент Охридски”

чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов – НАИМ – БАН

доц. д-р Маргарита Ваклинова – НАИМ – БАН

доц. д-р Николай Марков – Национален исторически музей

Материалите по защитата са на разположение в сградата на института, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1

 

Рецензия на проф. д.и.н. Людмил Гетов на дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

Рецензия на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов на дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

Становище от доц. д-р Маргарита Ваклинова за дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

Становище от доц. д-р Николай Марков за дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

Становище доц. д-р Георги Ангелов за дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

Автореферат на дисертационния труд на тема: „Централните научни институции и техните научни общности в областта на археологическата наука в България до 1944 г.” на Радина Богомирова Стефанова,редовен докторант, професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност „Наукознание”

 

 

 

 

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата