Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на Ваня Колева Ганева

Защита на дисертационен труд

за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

в Института за изследване на обществата и знанието при БАН

на Ваня Колева Ганева

 Вторник, 27 Януари 2015

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 27 януари (вторник) от 13 ч. в заседателната зала на ИИОЗ, ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Домашното насилие върху жени – политики за социална защита”

на Ваня Колева Ганева,

докторант на самостоятелна подготовка от ИИОЗ – БАН

по професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.01 (Социология).

Научно жури:

Председател на журито: Проф. дсн Валентина Илиева Златанова от ИИОЗ-БАН

Членове на журито

  • Проф. д-р Стефка Стефанова Наумова от ИДП-БАН
  • Доц. дсн Анна Иванова Мантарова от ИИОЗ-БАН
  • Доц. д-р Богданка Николаева Георгиева- Василева от Шуменски Университет
  • Доц. д-р Андрей Иванов Нончев от УНСС

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИИОЗ – БАН:

htpp://www. issk-bas.org//category/обяви/защити-на-дисертации/

Рецензия от доц. дсн Анна Мантарова на дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

Рецензия от доц. др Богданка Георгиева на дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

Становище на проф. дсн Валентина Златанова за дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

Становище на доц. др Андрей Нончев за дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

Становище на проф. др Стефка Наумова за дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

Автореферат  дисертационен труд на тема „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ:ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”
на Ваня Колева Ганева – докторант на самостоятелна подготовка в ИИОЗ при БАН
за придобиване на образователна и научна степен „доктор ”
по научна специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“

 

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата