Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на Драгомир Колев Драганов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДРАГОМИР ДРАГАНОВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България”

на Драгомир Колев Драганов

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология ,

 

Научен консултант: проф. дсн Духомир Минев

Заседанието ще се проведе на 28 април 2015 г., от 16,30 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” №6

Състав на научното жури:
Членове:

Проф. дфн Кръстьо Петков, УНСС
Проф. дсн Духомир Минев, ИИОЗ
Доц. д-р Саша Тодорова, УНСС
Доц. д-р Мария Стоянова, УНСС

Председател:
Доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ

Рецензия от доц. д-р Мария Желязкова на дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Рецензия от проф. дфн Кръстьо Петков на дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Становище от доц. д-р Мария Стоянова за дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Становище от доц. д-р Саша Тодорова за дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Становище от проф. дсн Духомир Минев  за дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Автореферат на дисертационен труд на тема „Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните в България” на Драгомир Колев Драганов за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата