Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на доц. д-р Иванка Райнова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт за изследване на обществата и знанието

 Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане, Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на философските науки” обявява

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„МЕЖДУ СВЕЩЕНОТО И СВЕТСКОТО:Към проблема за континуитета и дисконтинуитета във фило­софията на Пол Рикьор” на доц.д-р Иванка Богомилова Райнова

за получаване на научната степен  „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ”

 Заседанието ще се проведе на  26.02.2013 г. от 15 часа на бул.Патриарх Евтимий №6

Състав на научното жури:

  1. доц.дфн.Стефан Пенов – председател
  2. проф.дфн,дпн.Петко Ганчев;
  3. проф.дфн.Желязко Стоянов;
  4. проф.дфн.Иванка Стъпова;
  5. проф.д-р Христо Тодоров;
  6. доц.д-р Таня Батулева;
  7. доц.д-р Златко Стоянов.

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

Автореферат на дисертация „Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор” за придобиване на научната степен: доктор на философските науки от доц., д-р Иванка Богомилова Райнова

Рецензия на дисертацията на доц.д-р Иванка Райнова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ – Между свещеното и светското: Към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор. От доц. дфн. Стефан ПЕНОВ – р-л катедра “Религия…“, ИИОЗ-БАН.

Рецензия От Проф. доктор на философските и политологичните науки Петко Ганчев – Председател на Геополитически център Евразия – София  На труда на Доц. д-р Иванка Богомилова Райнова “Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор”- 555 стр., 2012 г.  Дисертация за придобиване на научната степен “Доктор на философските науки”.

Рецензия   за дисертационен труд за получаване на научната степен “Доктор на философските науки“ в професионално  направление 2.3. «Философия»  Научна специалност «Съвременни философски учения» Тема: «Между свещеното и светското: към проблема    за континуитета и дисконтинуитета  във философията на Пол Рикьор» Автор: доц. д-р Иванка Богомилова Райнова  Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н.

Становище на дисертационния труд  на доц.д-р Иванка Богомилова Райнова на тема: „Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”  от проф.дфн Иванка Георгиева Стъпова

Становище за дисертационния труд „Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор” на доц. д-р Иванка Богомилова Райнова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”  от проф. д-р Христо Петков Тодоров (НБУ).

Становище за дисертацията на доц. д-р ИВАНКА РАЙНОВА  Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор за придобиване на научната степен  “Доктор на философските науки”  от доц. д-р ТАТЯНА БАТУЛЕВА – член на секция “История на философските и научните идеи” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН.

Становище  за дисертационния труд на доцент доктор Иванка Богомилова Райнова  за получаване на научната степен „Доктор на философските науки”  по  научна специалност код 05.01.15 /Съвременни философски учения/. Тема на дисертацията: „Между свещеното и светското: към проблема за континуитета  и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор” Дал становището: доцент Златко Стоянов , д-р по философия.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата