Търсене
Close this search box.

Защита на дисертационен труд на Сергей Димитров Методиев

Защита на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен

„ДОКТОР“

в Института за изследване на обществата и знанието при БАН

на Сергей Димитров Методиев

 

ИИОЗ – БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по философия съобщават, че на 19 март 2015 г., четвъртък, от  14,30 часа в заседателната зала на ИИОЗ на ул. “Сердика” 4, гр. София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

Постсекуларната динамика на религията в  съвременна Европа

на Сергей Димитров Методиев,

задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“.

Научно жури:

Председател на журито:

Доц. дфн. Стефан Пенов.

 

Членове на журито:

Проф. д-р  Александър Гънгов – СУ “Св. Кл.Охридски“.

Проф. д-р  Антоний Хубанчев –  СУ “Св. Кл.Охридски“

Доц. д-р Здравко Попов – СУ “Св. Кл. Охридски“.

Проф. дфн., дпн. Петко Ганчев – МВБУ София/Ботевград.

Становище на проф. д-р Александър Гънков за дисертационен труд на тема „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Рецензия от проф. дфн, дпн Петко Ганчев за дисертационен труд на тема „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Рецензия от доц. д-р Здравко Попов за дисертационен труд на тема „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Становище на доц. дфн Стефан Пенов за дисертационен труд на тема „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Становище на проф. д-р  Антоний Хубанчев за дисертационен труд на тема „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Автореферат на дисертационен труд на тема  „Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа“ на Сергей Димитров Методиев, задочен докторант от ИИОЗ-БАН по професионално направление 2,3 –„Философски науки“, научна специалност „Философия на религията“ към секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се  в канцеларията на ИИОЗ.

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА