Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Ахмед Юсуф

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

 “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “

на Ахмед Юсуф

за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. “Философия”, научен консултант чл.кор. проф.дфн Васил Проданов

Заседанието ще се проведе на 7 май 2012 г. (понеделник) от 14.30 ч. в заседателна зала на ИИОЗ на бул. „П. Евтимий” № 6

Състав на научното жури:

      1. Доц. д-р Емилия Маринова – ИИОЗ – БАН – председател

      2. Чл.кор. проф. дфн Васил Проданов – УНСС

      3. Проф. дфн Желязко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски”

      4. Проф. дин Владимир Чуков –

      5. Доц. д-р Валентина Драмалиева – УНСС

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от проф. дин Владимир Чуков

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от доц. д-р Валентина Драмалиева

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от чл.кор. проф. дфн Васил Проданов

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от  проф. дфн Желязко Стоянов

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Ахмед Юсуф на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3. “Философия” от доц. д-р Емилия Маринова

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд на тема “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “  за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. “Философия”  на Ахмед Юсуф

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата