Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Вероника Рацеева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт за изследване на обществата и знанието

Секция: „Антропологически изследвания ”

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане,

Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор”

 обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

“СИМВОЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕСТИЖНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ”

 на Вероника Сергеевна Рацеева

 за получаване на образователната и научна степен „доктор”  по  шифър 05.01.13 философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

научен ръководител доц. д-р Валери Личев

 Заседанието ще се проведе на 22  януари  2013 г. (вторник) от 14 ч. в  залата на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий” № 6

Състав на научното жури:

1.  доц. д-р Валентина Драмалиева – УНСС – председател

2.  проф. д-р Даниела Сотирова –  ТУ

3.  проф. дфн  Иван Кацарски – ИИОЗ – БАН

4.  доц. д-р Дмитрий Варзоновцев – НБУ

5.  доц. д-р Валери Личев – ИИОЗ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

Вероника Сергеевна Рацеева, Символният потенциал на престижното потребление в съвременна България, Автореферат

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на Вероника Сергеевна Рацеева, представен за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, на тема „Символният потенциал на престижното потребление в съвременна България” с научен ръководител: доц. д-р Валери Личев от проф. д-р Даниела Сотирова, Катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет, Технически университет – София

Рецензия  за дисертационния труд на Вероника Сергеевна Рацеева „Символният потенциал на престижното потребление  в съвременна България” за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  по научна специалност c шифър 05.11.03   „Философия” (Философска Антропология) от доц. д-р Д. Варзоновцев

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Валери Златанов Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” към ИИОЗ – БАН   за дисертацията на Вероника Сергеевна Рацеева  „Символният потенциал на престижното потребление в съвременна България” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Валентина Ангелова Драмалиева, преподавател в УНСС, председател на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13 за дисертационния труд на Вероника Сергеевна Рацеева на тема:  „СИМВОЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕСТИЖНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“

СТАНОВИЩЕ  от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за дисертационния труд на Вероника Сергеевна Рацеева на тема „Символният потенциал на престижното потребление в съвременна България” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „философия на културата, политиката, правото и икономиката” (философска антропология)

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата