Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Галин Пенев

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема: “Митът в онтологична перспектива “

на Галин Пенев Пенев

за получаване на образователната и научна степен „доктор”  по  шифър 05.01.06 естетика /философия на културата/

научен ръководител консултант проф.дфн Правда Спасова

Заседанието ще се проведе на 24 септември  2012 г. (понеделник) от 14 ч. в  залата на ИИОЗ на ул. „Московска” № 13 А

 Състав на научното жури:

1.  проф. дфн Нина Димитрова  – ИИОЗ – БАН – председател

2.  проф. дфн Правда Спасова – ИИОЗ – БАН

3.  проф. дфн  Любомир Христов  – ПУ „Паисий Хилендарски””

4.  доц. дфн Лазар Копринаров – ЮЗУ “Неофит Рилски”

5.  доц. д-р Ели Сярова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН – ул. „Московска” 13а.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Галин Пенев  на тема “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика  /философия на културата/  от проф. дфн Нина Димитрова

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Галин Пенев  на тема “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика  /философия на културата/  от доц. д-р Ели Сярова

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Галин Пенев  на тема “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика /философия на културата/  от проф. дфн Правда Спасова

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Галин Пенев  на тема “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика  /философия на културата/  от проф. дфн Любомир Христов

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Галин Пенев  на тема “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика  /философия на културата/  от доц. дфн Лазар Копринаров

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд на тема  на Галин Пенев Пенев “Митът в онтологична перспектива“ за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по  шифър 05.01.06 естетика /философия на културата/

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА