Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на доц. д-р Румяна Стоилова

Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на социологическите науки” обявява, съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН от 2 ноември 2011 г. и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г. 

на доц. д-р Румяна Иванова Стоилова

за получаване на научната степен

„ДОКТОР НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

 Заседанието ще се проведе на 23 януари 2012 г. (понеделник) от 15:00 ч. в заседателна зала 207 в сградата на Централно управление на БАН.

 Състав на научното жури:

  1. Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, председател на журито – становище ИИОЗ-БАН
  2. Проф. д.с.н. Валентина Златанова – рецензент, ИИОЗ-БАН
  3. Проф. д.с.н. Николай Тилкиджиев – рецензент, СУ ”Св. Климент Охридски”
  4. Доц. д-р Петя Кабакчиева – рецензент, СУ ”Св. Климент Охридски”
  5. Проф. д.с.н. Галин Горнев – становище, ИИОЗ-БАН
  6. Проф. д.с.н. Кольо Коев, – становище, НБУ
  7. Доц. д-р Андрей Нончев – становище, УНСС

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ-БАН.

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд  „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  на доц. д-р Румяна Стоилова за получаване на научната степен  „Доктор на социологическите науки”, шифър 05.11.01.  от доцент д-р Петя Кабакчиева, катедра Социология,  ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд   „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  на доц. д-р Румяна Стоилова за получаване на научната степен  „Доктор на социологическите науки”,шифър 05.11.01.  от проф.д.с.н. Николай Тилкиджиев

Рецензия на докторската дисертация на Р.Стоилова „Пол и стратификация: Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г. за присъждане на научната степен «доктор на социологическите науки» от  проф.д.с.н. Валентина Златанова

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” Институт за изследване на обществата и знанието, БАН относно дисертационния труд на доц. д-р Румяна Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”, представен за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

СТАНОВИЩЕ от проф. дсн Кольо Коев, НБУ  по дисертацията на доц. Румяна Иванова Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

СТАНОВИЩЕ от доц.д-р Андрей Иванов Нончев  по дисертацията на доц. Румяна Иванова Стоилова „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

С Т А Н О В И Щ Е    от проф. дсн Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН   за дисертацията за придобиване на научната степен  „доктор на социологическите науки“   на доц. д-р Румяна Иванова Стоилова, ИИОЗ – БАН

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  на   дисертация  „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.”  за придобиване на  научната степен  „доктор на социологическите науки ”

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата