Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на доц. Стефан Пенов

Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на философските науки” обявява

 ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

Логико-епистемологически анализ на юдаизма и християнството” на Стефан Недев Пенов

за получаване на научната степен  „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ”

Заседанието ще се проведе на  12 юли 2012 г. от 15.00 ч. в заседателна зала на ул. „Сердика”4.

Състав на научното жури:

  1. Проф. дфн Ангел Стефанов – ИИОЗ – БАН – председател
  2. Доц. д-р Елена Петрова – ИИОЗ
  3. Проф. дфн Петко  Ганчев – МВБУ и Център Евразия
  4. Проф. д-р Александър Гънгов – СУ «Св. Кл. Охридски»
  5. Доц. Дфн Росен Русинов – СУ «Св. Кл. Охридски»
  6. Доц. Д-р Здравко Попов – СУ «Св. Кл. Охридски»
  7. Проф. д-р Антони Хубанчев – СУ «Св. Кл. Охридски»

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертация на Тема: ЛОГИКО-ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЮДАИЗМА И ХРИСТИЯНСТВОТО (ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА РЕЛИГИЯТА) за придобиване на научна степен: ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

Р  Е  Ц Е  Н  З  И  Я   на проф. д-р Антоний Хубанчев за представен дисертационен труд  на тема:       „Логико-епистемологичен анализ на   юдаизмa  и  християнството /диалектически принципи на религията/” от   доц. д-р  Стефан  Недев Пенов   за  придобиване на  научна степен: ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ   Секция:”РЕЛИГИЯ, ВЯРВАНИЯ, ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И  ЗНАНИЕТО,БАН

 Р Е Ц Е Н З И Я  на дисертационния труд на доц. д-р Стефан Недев Пенов “Логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнствто/Диалектически принципи на религията/” -386 стр. с 240 заглавия на цитирана литература на български, руски, английски, немски езици и иврит,   Проф. доктор на философските и на политологичните науки   Петко Ганчев

 Рецензия на дисертацията на доц. д-р Стефан Недев Пенов „Логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнстовото (диалектически принципи на религията)” за присъждане на научна степен доктор на философските науки от проф. д-р Александър Л. Гънгов

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на доц. д-р Стефан Недев Пенов „Логико-епистемологичен анализ на юдаизма и християнството /диалектически принципи на религията/” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”, от доц. д-р Здравко Василев Попов, преподавател във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски

 СТАНОВИЩЕ от доц., д-р Елена Петрова –ИИОЗ, БАН за дисертационния труд на доц., д-р Стефан Недев Пенов ЛОГИКО-ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЮДАИЗМА И ХРИСТИЯНСТВОТО (Диалектически принципи на религията)

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Стефан Недев Пенов, озаглавена „ЛОГИКО-ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЮДАИЗМА И ХРИСТИЯНСТВОТО (ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА РЕЛИГИЯТА)”, предложена за присъждане на научната степен „доктор на философските науки”, изготвено от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

Становище от доц., д.ф.н. Русен Димитров Русенов относно дисертацията на доц., д-р Стефан Недев Пенов „Логико-епистемологически анализ на юдаизма и християнството” за присъждане на научната степен „доктор на философските науки”.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата