Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Жасмина Донкова

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции”

на Жасмина Христова Донкова

за получаване на научната и образователна степен

„ДОКТОР”

Заседанието ще се проведе на 28 ноември 2012 г. от 11.00 ч. в заседателна зала на бул. „Патриарх Евтимий” 6 (бившия ИФИ).

Състав на научното жури:

  1. Проф. д-р  Иван Димитров
  2. Проф. д-р Димитър Киров
  3. Доц. д-р Богдана Тодорова
  4. Доц. д-р Клара Тонева
  5. Доц. д-р Стойчо Йотов

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на Жасмина Христова Донкова на тема „Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции” за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2: Хуманитарни науки, професионално направление 2. 3. Философия Изготвил рецензията: Проф. д-р Иван Желев Димитров

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд „Протестантската общност в България след 1989: Състояние и тенденции” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност: 2.3 ФИЛОСОФИЯ Докторант: Жасмина Христова Донкова Рецензент: доц. д-р по философия Богдана Тодорова Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 СТАНОВИЩЕ  от доц. д-р Стойчо Йотов  член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ за дисертационния труд на Жасмина Христова Донкова  „Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции“

СТАНОВИЩЕ от проф. д.теол.н. Димитър Киров, ПУ „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет, за дисертационното съчинение на Жасмина Христова Донкова на тема: „Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции” Българска академия на науките, Институт за изследване на обществата и знанието, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” (2.3. – Философия)

С Т А Н О В И Щ Е от  доц. д-р Клара Тонева за дисертацията на Жасмина Христова Донкова на тема: „Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  на дисертация „Протестантската общност в  България след 1989 г.: състояние и тенденции”  за  присъждане на образователната и научна степен  „доктор” на Жасмина Христова Донкова

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата