Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Петя Тодорова

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема: „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)”

на Петя Николова Тодорова

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

Заседанието ще се проведе на 10 април 2012 г. (вторник) от 14.00 ч. в заседателна зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” 4

Състав на научното жури:

      1. Доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ – БАН – председател

      2. Доц. д-р Ерика Лазарова – ИИОЗ-БАН;

      3. Проф. дфн Желязко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски”

      4. Проф. д-р Стоян Атанасов – СУ „Св. Климент Охридски”

      5. Доц. дфн Лазар Копринаров – ЮЗУ

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Петя Николова ТΟДΟРΟВА „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)” за получаване на образователната и научна степен „Доктор” Научна специалност „Наукознание”, шифър 05.11.03. от Проф. д-р Стоян АТАНАСΟВ

 Рецензия за дисертационния труд на Петя Николова Тодорова „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” Рецензент: доц. д.н. Лазар Копринаров

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Ерика Лазарова за дисертацията „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)” на докторант Петя Тодорова за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Наукознание” 05.11.03, ИИОЗ – БАН.

С  Т  А  Н  О  В  И   Щ  Е   за дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “Доктор“  по научна специалност 05.11.03. «Наукознание» ИИОЗ – БАН Секция «Знание и реалност: модели,  методологии и евристики» Тема: «Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и пост-структурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)» Автор: Петя Николова ТодороваРецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н.

 Становище на доц. д-р Георги Ангелов, секция  „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – ИИОЗ, относно дисертационния труд на Петя Николова Тодорова „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)”, представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание”

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодоров и Юлия Кръстева)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” на Петя Николова Тодорова

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата