Търсене
Close this search box.

Защита на Симеон Асенов Танчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СИМЕОН ТАНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „Съвременни технологични утопии и дистопии

(специфики, социални функции и  философски основания“

на Симеон Асенов Танчев

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на

   културата, политиката, правото, икономиката (05. 01. 13)

 

Научен ръководител: проф. дфн Иван Кацарски

Заседанието ще се проведе на 19 януари 2016 г., от 14 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Членове:

Проф. дфн Пламен Макариев, СУ
Проф. д-р Тодор Тодоров,
Проф. дфн Иван Кацарски, ИИОЗ
Доц. д-р Борис Манов, ЮЗУ
Проф. дфн Нина Димитрова, ИИОЗ

Председател:

Проф. дфн Нина Димитрова, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ.

Рецензия за дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“ от проф. дфн Нина Димитрова

Рецензия за дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“ от доц. д-р Борис Манов

Становище за дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“ от проф. дфн Иван Кацарски

Становище за дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“ от проф. д-р Тодор Тодоров

Становище за дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“ от проф. дфн Пламен Макариев

Автореферат на дисертационния труд на Симеон Танчев „Съвременни технологични утопии и дистопии (специфики, социални функции и философски основания)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност „философия на науката, политиката, правото и икономиката“

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата