Търсене
Close this search box.

Защита на Теодора Велкова

         ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

НА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА

   БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

        ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по философия ОБЯВЯВАТ:

        На 15 февруари (понеделник) от 14,30 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на бул. «Пат­­риарх Евти­мий» 6, сградата на бившият И-т за философски изследвания, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

„ФИЛОСОФСКИ  ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИ­ЗАЙН“

на Теодора Димитрова Велкова – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Онтология, еписте­мология и философия на науката“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия.

Научно жури:

Председател на журито:

  • Доц. дфн.Стефан Пенов –рецензент.

Членове на журито:

  • 1/проф. дфн.Сергей Герджиков/СУ/ – рецензент.
  • 2/ проф. д-р Христо Гагов – становище.
  • 3/ чл.кор.,проф.дфн.Ангел Стефанов (научен ръководител)- становище.
  • 4/ проф. д-р Пламен Митов – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в  канцеларията на ИИОЗ на адрес: София, ул.Сердика №4 / етаж 1/.

Резенция за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от доц. дфн.Стефан Пенов.

Рецензия за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. дфн.Сергей Герджиков.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. д-р Пламен Митов.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от проф. д-р Христо Гагов.

Становище за дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия от чл.кор.,проф.дфн.Ангел Стефанов.

Автореферат на дисертационния труд на Теодора Димитрова Велкова „Философски  импликации на теорията за интелигентния ди­зайн“ зза придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3 -философия.

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата