Знание и реалност: модели, методологии и евристики

Секцията е част от направление “Знание и реалност” в структурата на института.

Предмет на дейност:  Секцията е с подчертано интердисциплинарна насоченост на изследванията си със синергията им да е създаване на философски, социологически и науковедски модели за описание на знанието и реалността, обяснение на връзките им, философско-методологични анализи, очертаване евристики, научни стратегии и т.н. Резултатите имат както чисто теоретично, така и приложно значение, свързано с потребностите на научното и общественото развитие. Изследването на знанието и реалността е тясно свързано с разработването на подходящи методологии и евристики, които поради своето значение сами са обект на изследване. Моделите  на знанието и реалността, методологиите и евристиките са предмет на разработка както от страна на философи, така и от страна на науковеди, социолози на науката и на познанието, а в перспектива и от други специалисти.

Проекти:

  1. Тригодишен научен проект „Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век“ за съвместна работа по линия на двустранното сътрудничество на БАН с Валония (по линия на ЕБР) с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2014-2016. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. дфн Веселин Петров, а участници от българска страна – доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова и доц. д-р Росен Люцканов (от секция „Логически системи и модели“). Проектът е продължение на няколко предишни подобни проекти със същия колектив белгийски колеги.
  2. Тригодишен научен проект „Рационалността в науката и метафизиката“ за съвместна работа по линия на двустранното сътрудничество на БАН със Словашката академия на науките, с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров, а участници от българска страна са доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова, гл. ас. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Петя Тодорова и гл. ас. д-р Ивайло Кутов. Проектът е продължение на предишен проект на секцията със словашките колеги.
  3. Вътрешноинститутски проект „Модели, методологии и евристики в съвременния философски дискурс – ІІ част” (2016 – 2019) с ръководител проф. дфн Веселин Петров и участници: доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова, доц. д-р Георги Ангелов, гл. ас. д-р Ивайло Кутов, гл. ас. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Петя Тодорова и външни участници проф. дфн Димитър Цацов (ВеликоТърновски университет), доц. д-р Георги Белогашев (ВеликоТърновски университет).
  4. Проф. Веселин Петров ръководи международна българо-австралийска научна мрежа със Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia и University of Tasmania, Hobart, Australia в областта на приложната процесуална онтология, по линия на която в момента се изпълнява съвместен тригодишен научен проект “Applying Process-Relational Ontologies to Re-integrate Active Subjects within Contemporary Scientific Models” с ръководител проф. Петров и участници проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ „Св. Кл. Охридски“), Assoc. Prof. Mark Dibben (University of Tasmania, Hobart, Australia), Dr. Cristina Neesham (Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia). Тенденцията е след приключването на този проект мрежата да бъде разширена с участници и от други държави с нов съвместен проект.

 

Семинари

Постоянен семинар “Знание и реалност”

 

Състав

Доц. д-р Марина Бакалова – завеждащ секция
marina.bakalova@gmail.com

Проф. дфн Веселин Петров
petrov.vesselin@gmail.com; vesselinpetrov@mail.bg

Доц. д-р Петя Тодорова
petiatodorova@abv.bg

Доц. д-р Кирил Пламен Карталов KirilPlamen.Kartaloff@unicatt.it

Гл. ас. д-р Ивайло Кутов
ivelinkutov@dir.bg

Гл. ас. д-р Даниела Иванова
dani_pleven@abv.bg; dalkes@gmail.com

Гл. ас. д-р Радостина Минина

Гл. ас. д-р Лина Георгиева

 

Проблемна група по ЛОГИКА към секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики”:

Доц. д-р Доротея Ангелова teiaang@yahoo.com – ръководител

Проф. дфн Мартин Табаков marmatab@yahoo.com

Доц. д-р Росен Люцканов rosen.lutskanov@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Цветкова

Гл. ас. д-р Петър Илиев

Светлана Нанчева – редовен докторант

Борис Николов – редовен докторант

Петър Евгениев – редовен докторант

 

Димитрина Попилиева – секретар
dimitrina.popilieva@gmail.com

Защитили докторанти: Цветелина Йоргова, Цвета Дончева, Владимир Манолов, Радостина Минина