Търсене
Close this search box.

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра:

Проф. дфн Веселин Петров Петров
Институт за изследване на обществата и знанието

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова
Институт за изследване на населението и човека

Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
Институт за изследване на изкуствата

Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
Институт за балканистика с Център по тракология

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 21 от 31.10.2018 г.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване