Търсене
Close this search box.

Книги

НОВА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия: 

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр.
Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика

Излезе от печат тематичният сборник „Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (ISBN 978-619-245-346-6). Сборникът представя материалите от национална конференция, организирана и проведена на 18.05.2022 г. по инициатива на Института по философия и социология – БАН в партньорството със Секция „Социологически науки“ на Съюза на учените в България. Съставител на сборника е проф. дсн Емилия Ченгелова.

Сборникът представя и анализира процесите на засилване на онлайн методите при провеждането на емпирични социологически изследвания, особено под влияние на пандемията от COVID-19. Тематичният кръг от статии включва влиянието на Интернет върху образованието и обучителния процес, въздействие на увеличения комуникационен  поток в социалните мрежи върху политическата социология, примерите за рекрутиране на респондентите във фейсбук, основните предизвикателства пред количествените изследователски методи, социологически и етнически аспекти на мониторинга на потребителското поведение в интернет. Изследванията се концентрират върху използването на новите възможности с качествени методи в интернет за установяване на различни нови процеси в общественото поведение.

Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева.

Сборникът е посветен на проф. д.с.н. Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията, изследовател на идентичностите и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология при БАН. В него са включени 23 статии от 24 автори, които представят резултати от творческите търсения и постижения на няколко поколения български социолози, принадлежащи към различни школи и направления, привърженици на различаващи се научни концепции, сред които има както утвърдени имена, така и млади учени. Представени са както текстове с методологическа значимост за съответната научна област, така и теоретически интерпретирани и осмислени резултати от емпирични социологически изследвания.

Сборникът е структуриран в три части. Първата част е посветена на националните, общностните и етническите идентичности, във втората част  се изучават мигрантските общности и проблемите, свързани със съвременните миграции, а третата част обхваща предизвикателства пред общностите и техните идентичности, предизвикани от неравенствата и дискриминацията, като се поставя и въпросът за смисъла на прогреса и за бъдещето на институциите в описаната ситуация.

Отговорен редактор на сборника е проф. д.с.н. Мая Келиян. Публикацията е дело на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ (София, 2023).

 

Книгата “Потенциалност и фигура” на доц. д-р Кристиян Енчев ще бъде представена на 5 октомври 2023 г., 18,30 ч. в Гьоте Институт. “Тази книга е опит да мисля заедно пътищата на илюстриктурата и потенциалността на фигурата. Работата ми през последните години беше фокусирана върху прокарването на концепта илюстриктура в полето на некласическия трансцендентализъм, като съм се опитвал да фиксирам пресечните точки с теорията на литературата и философската фигурология. Предложеният тук текст би могъл да се прочете като записки по илюстриктурология (ако изобщо би могла да бъде идентифицирана и назована такава хипотетична дисциплина), но все още правя опити за различни типове смислообразуване откъм парадоксалната метафигура – илюстриктурата, затова предпочетох като заглавие на книгата по-скромното „Потенциалност и фигура“ с премълчано подзаглавие „Опити по философия на илюстриктурата“. Потенция и енергия при мен работят като скачени съдове, за осмислянето на тяхната връзка дължа много на работите на Валентин Канавров, Дарин Тенев, Боян Манчев, Димитър Вацов и Камелия Спасова. Опитите да покажа как работи илюстриктурата в полето на виртуалистката метафизика съм направил на друго място, тук по-скоро се съсредоточавам да спрегна възможността на реторическите и поетическите фигури по линия на тази нова метафигура. Предишните ми занимания с метафората направиха отстъпление пред ходовете да проследя по-общо фигурите с оглед на илюстриктуративното свиване до фигура и същевременно по линия на въпроса как се осъществява пробив в понятието – илюстрация, с която то бива надхвърлено. Проблемните полета и пробойни са много и едва ли съм успял да се подсигуря в достатъчна степен за разривите във фигурата така, че изтъкването на потенциалността да преодолява тези разриви, да осъществява непрекъснато движение като мост над пропастта. Оставането в колеблива позиция е несъмнено недостатък на текста, но и възможност той да бъде четен по много начини, да бъде продължаван в нови прочити. Така че последната дума има читателят. Надявам се на продуктивни читателски разочарования, които да ми помогнат да преразгледам в по-цялостен и систематичен порядък поставените тук проблеми. Засега предлагам рапсодия, не система, с ясното съзнание за нейните недостатъци.”

Книгата „Новият преход. Как протестите променят демокрацията“ на д-р Светлин Тачев от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще бъде представена на 21 юни 2023 г. (сряда) от 18:00 ч. в Заседателна зала №2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискутанти  ще бъдат доц. д-р Даниел Смилов, доц. д-р Борис Попиванов и доц. д-р Симеон Асенов.

 

 

 Нова книга с отворен достъп в престижното международно издателство Palgrave Macmillan, в която участват колеги от ИФС-БАН: Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe | SpringerLink. Тази книга съдържа глави, базирани на резултати от проекта ‘’Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа” – ENLIVEN (2016-2019), в който ИФС-БАН беше партньор от България: Horizon 2020 – ENLIVEN – Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (h2020enliven.org)

Книгата интегрира теоретични и емпирични перспективи от социалните и компютърните науки и се фокусира върху потребностите на младите хора от усъвършенстване на придобитите и от усвояване на нови знания и умения. Използвайки иновативни качествени и количествени методи, авторите възприемат критична гледна точка към доминиращите образователни политики в Европейския съюз и Австралия. Изследвани са опитът на „уязвимите“ млади възрастни от участие в програми, предназначени да подобрят тяхната „способност за заетост“, и това как на базата на политиките, насочени към повишаване на „уменията за работа“, може да се формулират идеи за преосмисляне на същността и организацията на образованието и обучението. Анализите показват защо само някои предоставени възможности за обучение са полезни за хора с ниско образование, защо пазарът на труда и образователните институции имат толкова голямо значение, кои за факторите на микро и макро ниво, които стимулират или възпрепятстват включването в продължаващо обучение, как образованието на възрастни може да даде възможност и да разшири свободата на действие на хората, както и какви са предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект при изготвянето на политики за учене през целия живот. Специално внимание е отделено и на ключовото значение на обучението на работното място за развитието в на организациите и професионалната реализация на хората, а също и на ролята на управлението, синдикатите и социалните движения за обучението на младите възрастни. Един от основните изводи е, че младите възрастни, особено тези в неравностойно положение, участват повече в образование и обучение, ако това обучение е демократично организирано и се основава на трайни и приобщаващи институционални модели и когато работните места насърчават и възнаграждават придобиването на нови умения. Книгата предлага богатство от теоретични идеи, емпирични анализи и критически рефлексии, които могат да представляват интерес както за както за социалната и хуманитарната академични общности, така и за ангажираните с политиките в областта на образованието и широката общественост.

Проф. Пепка Бояджиева е сред редакторите на тази книга и е съ-автор на две от главите в нея. Тя беше ръководител на българския екип по проекта ENLIVEN по Хоризонт 2020. Проф. Васил Киров, Проф. Румяна Стоилова и доц. Петя Илиева-Тричкова бяха ключови изследователи в проекта и са съ-автори на няколко глави. По-конкретно, главите, в които има българско участие са:

Boyadjieva, P., Ilieva-Trichkova, P. (2023). Adult Education as a Pathway to Empowerment: Challenges and Possibilities. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp 169–191). Palgrave Macmillan, Cham. Adult Education as a Pathway to Empowerment: Challenges and Possibilities | SpringerLink

Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, Sh., Hefler, G., and Studená, I. (2023). Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, Sh., Hefler, G. and Studená, (Eds.) (2023). Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe (pp. 405-426). Palgrave MacMillan. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven | SpringerLink

Stoilova, R., Boeren, E., Ilieva-Trichkova, P. (2023). Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp. 143–167). Palgrave Macmillan, Cham. Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers | SpringerLink

Kirov, V., Estevez-Gutierrez, A.I., Elexpuru-Albizuri, I., Díez, F., Villardón-Gallego, L., Aurrekoetxea-Casaus, M. (2023). Organisational and Individual Agency in Workplace Learning in the European Metal Sector. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp 299–323). Palgrave Macmillan, Cham. Organisational and Individual Agency in Workplace Learning in the European Metal Sector | SpringerLink

 

Издателство Мецлер-Шпрингер публикува юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Иванка Райнова – Säkularismus, Postsäkularismus und die Zukunft der Religionen. Festschrift für Yvanka B. Raynova zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H.-W. Ruckenabauer und S. Moser. Stuttgart: J.B. Metzler-Springer, 2022, 566 pages https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-476-04955-1

Сборникът представлява многопланово систематично изследване на ролята на религиозното мислене в наши дни. В него се поставят следните въпроси: В каква връзка се намират философията и религията, респ. теологията? Дали религиозната вяра е само опция или по-скоро дълбоко измерение на човешкото съществуване, дори в една плуралистична култура? До каква степен религиозните и либералните ценности са съвместими? Две противоположни диагнози поддържат в напрежение тези въпроси: от една страна, твърдението, че живеем в секуларна или пострелигиозна епоха, и от друга страна, предположението за “завръщане на религиозното” в постсекуларната епоха. Разглежданите дебати съответстват на централните изследователски въпроси в работата на специалиста по феноменология и религиозна философия Иванка Райнова, редовен професор по съвременна философия в Българската академия на науките, на която е посветен този юбилеен сборник.

С голямо удоволствие ви представяме колективна монография Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. Съставители са Екатерина Маркова и Габриела Йорданова, в съавторство с докторантите Ралица Димитрова и Мартина Дробенова от ИФС-БАН.

Тази колективна монография е израз на амбицията на научната инфраструктура SHARE ERIC България да подкрепя и стимулира българските учени, докторанти и експерти да използват данните от SHARE за висококачествени анализи и научни публикации. Книгата представя за първи път важна методологическа и операционална информация за обхвата и съдържанието на Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE), както и дескриптивен анализ на данните за България от 7-а и 8-а вълна, за да привлече вниманието на широк кръг потребители – студенти, докторанти, учени и експерти – към данните от SHARE и обширната информация за факторите, които определят живота на хората на възраст 50 и повече години. Данните от SHARE имат голям потенциал за приложение – редица европейски държави и международни институции основават своите стратегически документи на резултати от SHARE.

Книгата е с отворен достъп и е достъпна на адрес: SHARE_book_BG_2022

Финансиране: Тази монография е финансирана от МОН в рамките на НКПНИ (2020-2027) по Споразумение № Д01-264/19.11.2021 г. между МОН и ИФС-БАН.

Цитиране: Маркова, Е. Л., Йорданова, Г. М. (съст.) (2022). Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. София: НАЙС АН.

INCLUSIVE FUTURES FOR EUROPE: ADDRESSING THE DIGITALISATION CHALLENGES. Eds. Vassil Kirov, Bagryan Malamin. Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022. ISBN 978-619-245-254-4 Съдържание

 

Излезе от печат книгата Suggested Answers to Philosophical Puzzles
на чл. кор. Ангел Стефанов в престижното издателство Cambridge Scholars Publishing.

Vesselin Petrov. 2022. Process Philosophical Adventures of Applied Ontology. Les editions Chromatika; Franz Riffert&Vesselin Petrov (ed.). 2022. Education and Learning in a World of Accelerated Knowledge Growth. Cambridge Scholars Publishing

Сборникът на REGIONS AND “THE REGIONAL” IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE (на бълг: Региони и „Регионалност“ в социологическа перспектива), издаден на английски език през 2021 г. от Академично издателство на „Проф. Марин Дринов“ на БАН от колектив с редактор и съставител доц. Румяна Желева. Текстовете в сборника се фокусират от социологическа гледна точка върху изследване на регионите като представят различни мотиви, импулси и тенденции за регионално развитие. Така в перспективата на социологията книгата разглежда „регионалноста“ като реална или въображаема социална конструкция (Paasi 2020), свързана с определена територия, но имаща смисъл отвъд конкретното място. Текстовете анализират различни типове „регионална работа“ (“regional work“) в сфери като образование, социална политика и градско развитие, здравеопазване, дори дигитализация чрез които индивидите, групите и общностите изграждат от конкретната локация „регион“, т.е. място символно отличаващо се в социално отношение от всяко друго. Автори на статии в сборника са проф. д-р Wolfgang Schuster (Германия), доц. д-р Екатерина Маркова, доц. д-р Габриела Йорданова, д-р Диана Петрова, гл. ас. д-р Стефан Марков, доц. д-р Васил Киров (всички от ИФС-БАН). Съдържанието на книгата е достъпно напълно безплатно: Regionalno razvitie_za pechat_15.06.2021_e-book (4).

 Киров, В. (2022) Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

(ISBN 978-954-07-5469-7)

 

Целта на книгата е не само да анализират процесите на дигиталната трансформация на глобално ниво, но и да се изясни какво се случва в национален контекст. Първата глава е посветена на Индустрията 4.0. Тя е подготвена на базата на два примера. Първият пример е за предприемаческата екосистема в областта на информационните и комуникационни технологии в София. Вторият е илюстрация на базата на изследване на очакваното въздействие на изкуствения интелект върху творческите професии. Втората глава е посветена на платформената икономика. В началото е направен преглед на онлайн платформите, опериращи в България или ангажиращи лица от страната. След това е разгледан пример за платформения труд на висококвалифицирани специалисти от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Третата илюстрация е на доставчиците на храна, като пример за нискоквалифициран труд. Третата глава разглежда работата от къщи като важен елемент от развитието на труда в условията на дигитализацията на базата на данни от скорошни изследвания. В заключението се прави преглед на определени политики и са изведени препоръки към заинтересованите страни в България.

The book Education and Learning in a World of Accelerated Knowledge Growth, edited by Franz Riffert & Vesselin Petrov was published on 2022-05-24 in Cambridge Scholars Publishing.

ФИЛОСОФИЯТА на ХЕГЕЛ и РЕЛИГИЯТА – 250 г. Г. Хегел София -2021.И-во Дейликонт-Пропелер ,София 2021,480 стр, ISBN: 978-954-392-643-5 Съставител и научен редактор Проф.Дфн Ст.Пенов, колектив по НИ проект на секция “Религия”+учени от ИФС-БАН, СУ “Св.Кл.Охридски”, Русия, САЩ и  Израел. Рецензенти: Проф.Дфн Пламен Макариев и Проф.Д-р Антони Хубанчев.

Израел между евангелизма и джаафаризма. ИК Изток-Запад, София 2021, 364 стр. ©  Владимир Чуков, автор, 2020 Рецензенти: проф. дфн Стефан Пенов, проф. д-р Николай Михайлов, проф. дфн Желязко Стоянов

Религиозна идентичност и светоглед-2 : Човекът в Европейската цивилизация на XXI век. Преработено и допълнено електронно издание, София, 2020, 419 с., ISBN – 978-954-392-576-6

 

130 YEARS LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-2019) Conference Proceedings, Edited by Kamen Lozev and Marina Bakalova. ISBN 978-954-395-237-3

Йорданова, Г. Виртуалният офис: нова възможност за баланса работа-семейство в ИКТ сектора в България. София: Акад.изд. „Проф. Марин Дринов“. 2020. стр.130. ISBN: 978-619-245-031-1 (eISBN: 978-619-245-040-3)

Монографията „Виртуалният офис: нова възможност за баланса работа–семейство в ИКТ сектора в България“ предлага нов фокус върху баланса между работата и семейството – не само като психологически, но и социален феномен. Чрез въвеждане на работата от разстояние като форма на заетост възможностите за съвместяване на родителски и служебни роли се обогатяват – особено в средата на трудовата кариера (когато най-често се случва родителството). Опровергава се твърдението, че „да имаш деца има отрицателно влияние върху участието на жените на пазара на труда“. Напротив, търсят се алтернативни начини на заетост по примера на фрилансърите в платформената икономика, за да се постигне баланс между работа и семейство.

Монографията може да се използва от една страна, от социалните партньори (в т.ч. правителството, бизнеса, работодателските организации в сектора, синдикалните федерации и самите хора, които са ангажирани в дистанционна заетост или планират подобна), а от друга, още по-важна – за научния дебат по проблематиката за баланса между работа и семейство.

 Резултатите, водещи до тази монография, са постигнати в рамките на проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, разработен благодарение на “Програма за подпомагане на младите учени в БАН” (договор № ДФНП-155/12.05.2016)

Скоро монографията ще бъде публикувана и онлайн със свободен достъп на интернет страницата на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“: https://press.bas.bg/bg/eBooks-105

Габриела Йорданова е доктор по социология, главен асистент в Института по философия и социология (ИФС-БАН), член на Съюза на учените в България (СУБ) и Българска социологическа асоциация (БСА). Тя има богат опит в оценката на публични политики, аналитични задачи за целите на различни министерства, общини и компании в България. Нейните изследователски интереси са: общество на знанието, индустриални отношения, „бюджет на времето“, работа от разстояние, баланс работа-семейство, методика и методология на емпиричните изследвания. Участва в редица международни научни проекти, включително по Програма „Хоризонт 2020“, изследващи теми като: преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда; здраве, застаряване и пенсиониране; стимулиране на ученето през целия живот; дигитализация; платформена икономика. Автор е на повече от 30 публикации, издадени в България, Великобритания, Германия, Норвегия, Чили и други.

 

Ченгелова, Е., В. Златанова, Л. Спасова. 2019.

“Икономиката в сянка” като девиантна практика. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 379 стр., ISBN 978-619-245-011-3

 

Настоящата монография е резултат от изпълнението на колективен научно изследователски проект, реализиран през периода 2016-2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Златанова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова и гл. ас. д-р Люба Спасова. Коментираните в монографията емпирични данни са събрани чрез национално представително изследване сред населението на България (15+ г.) на тема: „Сенчестите икономически практики като специфични форми на девиантно поведение“. Изследването е осъществено през октомври-ноември 2018 г. по метода на стандартизираното интервю, с обем на извадката 1000 единици.

 

Монографията съдържа изключително интригуващи и провокативни констатации, описващи нагласите и психологическата готовност на българина за използване на девиантни сенчести практики в ежедневното си икономическо поведение. Предвид значимостта на направените изводи, монографията би могла да бъде полезна както за научната колегия и най-вече за изследователите на девиантното поведение и “икономиката в сянка”, така и за широк кръг социални учени и за управленската практика. Освен че анализира нагласите за припознаване и използване на девиантни поведенчески модели, монографията предлага оригинално виждане за четири хабитуса на неформалността и откроява осем поведенчески модела, типични за общество в аномия. Критично се анализират факторите, детерминиращи избора на девиантни поведенчески модели и на тази основа се препоръчва по какъв начин тези фактори биха могли да бъдат управлявани, така че да се създадат предпоставки за връщането на индивидите към социално санкционирано поведение.

 

Монографията може да се използва като допълнителна литература и учебно помагало при обучението на докторанти и студенти по социология, психология, държавна администрация, мениджмънт и широк кръг от социални и икономически специалности.

 

През септември 2019г. излезе от печат поредната седма научна книга на доц. д-р Веселин Босаков  ETHNORELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES     ( Издателство „ИвРай”, 2019г., 422 стр.). Изследването се състои от Уводни думи, Методологическо въведение и тринадесет модула, всеки един от които поставя различни акценти в проблемното поле, сигнализирано чрез заглавието на книгата. Параметрите на изследователската стратегия са зададени от “Другия” и съизмерването с него. Отделните модули с различна интензивност визират проблемите, свързани със специфичната етнокултурна ситуация на пребиваването на исляма в инорелигиозна среда. В какъв смисъл е възможно отново да се приеме, че религиозната вяра е в състояние да реинтегрира всекидневните представи на хората за значимостта на собственото им различие? Възможно ли е постмодерната ситуация да формира нова потребност от принадлежност към тоталното идентификационно поле на религията?  И ако това е така, как се конструира представата за религиозното различие? Чрез какви равнища на съизмеримост или противопоставяне се артикулира отношението към религиозността на Другия? Отговор на тези и на редица други въпроси ще намери всеки, който се потопи в многомерната проблематика, представляваща реалното битие на настоящата книга и който иска да има познавателни ориентири в своето „дадено” и конституирано от самия него всекидневие.

Книгата ще бъде полезно четиво за социолози, философи, политолози, религиоведи, културолози, изобщо за всички мислещи, образовани и интелигентни хора, за които не е безразлично в каква социална среда живеем и какви са тенденциите на съвременния глобализиращ се свят. Този труд предлага много отговори на ставащото в наши дни и води към размисли и търсене на решения в съответствие със същността на етнорелигиозната другост и процесите на променящата се роля на религията в геополитическите отношения, както и във връзка с идентифицираните глобални заплахи пред човечеството, една от които е  тероризмът, отъждествяван с определена религия и аргументиран с твърдението, че „Не всеки мюсюлманин е терорист, но всеки терорист е мюсюлманин”. В днешния глобализиран свят цената, която плащаме, за да живеем в демокрация, е, че както свободата, така и сигурността се релативизират до статус на относителни ценности и тяхното абсолютизиране винаги е за сметка и на свободата, и на сигурността.

 

CONTENTS

 

Instead of an Introduction ……………………………………………………………..  5

 

А. A possible methodological

      perspective …………………………………………………………………………………………12

 

  1. Methodology of Sociological Cognition

of Social Reality ………………………………………………………………………………………12

 

  1. Traditional and Modern ……………………………………………………………………….…..23

 

  1. A possible perspective on the field

     and its theory……………………………………………………………………………………..26

 

MODULE 1. Problems of Integration

of Religious Otherness ………………………………………………………………………………….26

 

MODULE 2. Life Together in the Living

Present of Postmodernity  ……………………………………………………………………………..39

 

MODULE 3. The “Us vs. Тhem” Perspective

as a Source of Distrust and Fear …………………………………………………………………….54

 

MODULE 4. Bulgarian Turks in the Context

of Neighborhood with Other Ethnic-

religious Communities in Bulgaria …………………………………………………………………96

 

MODULE 5. Islam, the Balkans, Identity ……………………………………………………..123

 

MODULE 6. Destabilizing Factors

in Present Times ………………………………………………………………………………………..142

 

MODULE 7. An Attempt to Problematize

Values ………………………………………………………………………………………………………..165

 

MODULE  8. Fundamental Values for

Identity Construction among

the Muslims in Bulgaria ……………………………………………………………………………..180

 

MODULE  9. Religious and Sociocultural

Dimensions of the Kazalbashi Community

in Bulgaria ………………………………………………………………………………………………..212

 

MODULE 10. Freedom of Expression

in the Context of Security …………………………………………………………………………….224

 

MODULE 11. Q&A – The Frightening Other-

ness: Two Interviews with Leading

Researchers Who Contributed Important

Visions of the Future ……………………………………………………………………………………241

 

MODULE 12. Identity Under Conditions of

Globalization ……………………………………………………………………………………………….274

 

MODULE 13. In the Wilds of Nationalisms.

What is Nationalism? …………………………………………………………………………………..286

 

LITERATURE ……………………………………………………………………………………………..311

SUPPLEMENTS …………………………………………………………………………………………..325

 

SUPPLEMENT 1 ……………………………………………………………………………………….325

 

SUPPLEMENT 2 ………………………………………………………………………………………..351

 

SUPPLEMENT 3 ………………………………………………………………………………………..385

 

About the Author …………………………………………………………………………………411

Проф. дфн Веселин Петров

EDUCATION FROM A WHITEHEADIAN POINT OF VIEW

Progress, Rhythm, and Poiesis

Edited by Vesselin Petrov

and Adam C. Scarfe

Cambridge Scholars Publishing

 

 

 

Асен Димитров 

‘Science and Consciousness: Models and Challenges’

Превод на английски на едноименната ѝ версия на български, с нова първа част и някои съкращения и допълнения на останалите. Може да я откриете тук.

Димитър Ганов

“Как си храним капитализма” 

В новата книга на гл. ас. д-р Димитър Ганов “Как си храним капитализма” са разгледани някои елементи в развитието на производствените отношения и преди всичко извличането на принадена стойност посредством концептуалната схема на Роза Люксембург. За целта първата глава е посветена на реабилитиране на теорията за принадената стойност.

Цялата книга може да намерите тук.

Ерика Лазарова 

“Българинът като балкански интелектуалец из историята на българо-румънските научни взаимоотношения (1850-1914) 

rsz_kn-page-001

 

Новата книга на проф. дфн Ерика Лазарова представлява обективен прочит на българо-румънските научни и културни взаимоотношения през шест знаменителни десетилетия – от националното ни Възраждане до началото на Първата световна война – един сложен, но и извънредно плодотворен за страната ни период, когато творците на българската наука и държавност откриват в румънската действителност онова, което не им достига в българската реалност – практически и духовни свободи, възможност за самореализация и практически перспективи за подпомагане борбата за национална независимост и културен просперитет.

Хората с увреждания – видими и невидими

Социални иновации в действие
staikova

Рая Стайкова
Изследване на съвременното състояние на хората с увреждания и потенциални възможности за ефективна интеграция в обществото за достоен живот. Резултати от собствени емпирични изследвания и модел за ефективна интеграция.

penov1penov2

 

 

 

 

 

Диалектическият Логос на религията
( РЕЛИГИОЗНАТА ФИЛОСОФИЯ НА АБРАХАМИСТИЧНИТЕ РЕЛИГИИ)
( ש א ל ת י א ל)
(יהﬢות ו ת. ﬢ – ו גות.ה)

© Стефан Пенов – автор – 577ל ת י א ל – 5 א ש
Д-р Севделина Николова – редактор.
Рецензенти: проф.дфн.Петко Ганчев;
проф.д-р Антони Хубанчев
проф.д-р Александър Гънгов.
Издателство: ПРОПЕЛЕР.
ISBN: 978-954-392-308-3
София 2015

Съдържание

Веселин Босаков 

Untitled

“Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства” 

Издателство „ИвРай”, 2015г., 362 с. ISBN 978-954-93886-4-0

Проблемът с модернизацията на мюсюлманските общества е тема от висок обществен, политически и академичен интерес както в ислямския свят, така и на Запад. Западното схващане за модернизация се отъждествява с концепцията за повсеместна и тотална секуларизация на общественото пространство. Мюсюлманското разбиране за модерност варира от сляпо подражание и обожествяване на западния обществено-културен модел до идеята за селективен синтез между западната култура и ислямските традиции, но при всички случаи крайната цел е отделянето на религията от обществения живот.

Въпросът за съвместимостта на исляма с демокрацията открива широки възможности за теологични екзегезиси и разнообразни интерпретации от страна на мюсюлманските религиозни авторитети и ислямски политически водачи. Религията не предлага еднозначен отговор на този въпрос и днес обществено-политическите реалности в ислямския свят предопределят вариативните позиции на мюсюлманите спрямо релацията “ислям – демокрация”. Културният универсализъм на Запада е „подхранван” от ценности, които се схващат от мюсюлманите като застрашаващи тяхната религиозна идентичност. От своя страна религиозната надменност на исляма, която е своего рода „антиколониална” съпротива срещу културното високомерие на Запада, се „идентифицира” като фундаментализъм, заплашващ постмодерните общества. Страхът е генератор на затваряне към другите, различните, а капсулирането е латентен детонатор, можещ да взриви хоризонтите на диалога между исляма и модерността.  Наративът на модерността прогнозираше, че ислямът, подобно на другите религии, ще загуби силата си и ще изчезне, след като влезе в светска среда. Но нарастването на ислямската видимост и оживеност в публичното пространство, въпреки дисциплинарния натиск на секуларизма, разклаща парадигмите и отваря широко   пространство за агресивен националистически популизъм.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg

Стареене и неравенства

Проф.дсн Валентина Златанова -автор
Проф. д.м.н. Божимир Давидов
Доц. д-р Божидар Ивков – научни рецензия
издателство ОМДА
ISBN 978-954-9719-83-3

Екологични проблеми и устойчиво развитие 

ustoichivo_razvitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Мантарова

Социалните емпирични изследвания.
Методологически аспекти

СЕИ Корица

Съйкова, Св., Атанасов, А., Е. Ченгелова. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-788-4, 394 стр.

Svetlana Saykova, Atanas Atanassov, Emilia Chengelova. Social Survey Research. Methodological aspects, Sofia, Academic Press “Prof. Marin Drinov”, ISBN 978-954-322-788-4, 394 pp.

Монографията е посветена на основни проблеми, касаещи методологията на социалните емпирични изследвания (СЕИ). Обект на представяне и дискусия са избрани теми, методи и проблеми от методологията и технологията на СЕИ. При избора на темите са отчетени трудностите, с които се срещат изследователите в емпиричните изследвания; специално са коментирани появилите се важни новости в областта на методологията в практиката на СЕИ, които изискват не само популяризация, но и критична оценка на техните плюсове и минуси; представени са и са дискутирани редица нови методологически подходи, теми и проблеми; обект на дискусия са и случаите на неадекватен избор на методи, прилагани в практиката и пренебрегването на важни условия и задължителни предпоставки при тяхната приложимост.
Трудът е предназначен за широк кръг читатели: изследователи и практически дейци в областта на СЕИ; лица, занимаващи се с консултантски услуги в тази област; съветници в административни и политически структури; журналисти; студенти и докторанти и всички други, които се интересуват от тази материя.

СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД.
Глава 1
СОЦИАЛНО ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. СЪЩНОСТ И ПОЗНАВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. ВИДОВЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРАТЕГИИ (ИЗСЛЕДВАНИЯ).
Глава 2
МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ СЕИ.
Глава 3
ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ В СОЦИАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.
Глава 4
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ГРЕШКИТЕ ПРИ СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.
Глава 5
ИЗВАДКОВИЯТ МЕТОД – СЛУЧАЙНИ И НЕСЛУЧАЙНИ ИЗВАДКИ
Глава 6
КОНСТРУИРАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ВЪПРОСНИКА.
Глава 7
МЕТОДИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ.
Глава 8
КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СЕИ. СЪЩНОСТ, ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. ПРИНЦИПНИ ИЗИСКВАНИЯ.
Глава 9
ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ, ВКЛЮЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, ВИДОВЕ, ПРИНЦИПНИ ИЗИСКВАНИЯ
Глава 10
ФОКУС ГРУПОВИ ДИСКУСИИ. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПНИ ИЗИСКВАНИЯ
Глава 11
ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БАЗИРАНИ НА ИНФОР­МАЦИЯ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ИНТЕРНЕТ
Глава 12
СРАВНИТЕЛНИТЕ АНАЛИЗИ
Глава 13
АНАЛИЗ НА ЕДНОМЕРНИ ЕМПИРИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Глава 14
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО И ПРОГНОЗИРАНЕ.
Глава 15
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРНИ ВРЪЗКИ И ВЛИЯНИЯ
Глава 16
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕИ.
Глава 17
ИНОВАЦИИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Глава 18
ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ.
Глава 19
ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА.
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
ЗА АВТОРИТЕ

Демокрацията в епохата на глобализация и медиатизация

IMG_4207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханспетер Криези, Сандра Лавенекс, Франк Есер, Йорг Матес, Марк Бюлман, Даниел Бохслер, Добринка Костова

Издадена
09.10.2014 г.
Формат X
Страници
256

 

Божидар Ивков, автор

Здраве, болест, медицина и здравеопазване
Социологически аспекти
(изпрани преводи и статии от личния блог)

Издателство „Омда“
Научен редактор:
доц. д-р Здравка Тонева
Рецензенти:
доц. д-р Саша Тодорова
доц. д-р Николай Михайлов
ISBN 978-954-9719-76-5

Принудителна гъвкавост и несигурност на заетостта
Социологически анализ на качеството на труда в секторите строителство
и сметосъбиране в България

kirov

 

 

 

 

 

 

Съставител и научен редактор Васил Киров, автори Васил Киров,
Екатерина Маркова, Дарина Пейчева

В условията на финансова и икономическа криза, започнала през 2008 г.,
качеството на труда като че ли отстъпва водещата си позиция в
европейския дневен ред с оглед на запазване на работните места, но
остава ключов елемент от европейския социален модел. Книгата представя
социологически анализ на данни, набрани в рамките на европейския
изследователски проект „WALQING – Качество на труда и живота при
новоразкритите работни места в Европа“. Анализът се ограничава до
изследването, проведено България, и се фокусира върху условията на
труд в сметосъбира­нето и строителството – сектори, често свързвани с
несигурност на заетостта, ниско заплащане, ниска квалификация на
работната ръка. Ключова е тезата, че в тези дейности на икономиката в
България доминира принудителната гъвкавост, която е основно в интерес
на работодателите. А принудителната гъвкавост води до динамичното
развитие на двойствен пазар на труда и на организация на труда, която
не може да компенсира негативните ефекти за работещите. Резултатите от
изследването са представени в три глави. В първата глава се анализира
въздействието на основни елементи на условията на труд – формата на
трудовата заетост, работното време и заплащането на труда – като
детерминанти на несигурност на работното място. Предмет на изследване
във втората глава са организацията на труда, на придобиването на
умения и на „гласа“ на работещите. В трета глава се засягат проблеми
при условията на труд на работещите бедни в сметосъбирането и
строителството. Работата ни по изследването на качеството на труда
показва, че то е проблематично в изследваните сектори. Важен фактор за
допълнителното му влошаване, който разглеждаме, е проявлението на
кризата. Натискът на свитите пазари върху заетостта е изключително
се­риозен, както показва ситуацията със строителството. Това води до
много по-малък обем дейности, а това е валидно не само за
разглежданите два сектора. Настоящият анализ представлява принос към
изследването на труда в България. Фокусът върху проблемните сектори на
нискоквалифицирания труд позволява да бъде дадено обяснение на
разликите между очакванията на политиките и на реалното състояние на
условията на труд в компаниите. Критичният анализ откроява механизмите
за принудителната гъвкавост и ограничената сигурност, за липсата на
механизми за автономия, за придобиване на умения, за слабия глас на
работещите – тези характеристики илюстрират значителна част от
заетостта в България. Този анализ е важен не само от гледна точка на
процесите в българското общество, но и от гледна точка на дебатите за
бъдещето на европейския социален модел.

Книгата е с обем 264 с., издадена от Издателство „Изток-Запад“, 2014,
ISBN 978-619-152-546-1.

Френската философия в българската култура 

french_pholosophy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставители: Татяна Батулева

Анани Стойнев

Издателска къща “Св. Иван Рилски”

София 2014

Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставители: Анани Стойнев

Издателска къща “Св. Иван Рилски”

София 2017

Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality

anani.stoinev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team of authors: Anani Stoynev, Atanas Stamatov, Dobrin Todorov, Dimiter Tsatsov, Iordan Avramov, Kamelia Zhabilova, Latyo Latev, Nina Dimitrova, Tatiana Batuleva, Tsvetanka Goranova, Yvanka Raynova

Editor: Tatiana Batuleva

PH “St. Ivan Rilski”, Sofia, 2014
ISBN 978-954-353-253-7

A Priori Revisability in Science

grozdanoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris D. Grozdanoff
Publisher: Cambridge Scholars Publishing; 1st edition (June 1, 2014)
Language: English
ISBN-10: 1443858226
ISBN-13: 978-1443858229
Hardcover: 195 pages

„Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания

Chengelova-Ikonomika-v-syanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ченгелова, Е. 2014.

Издателство „Фабер“, ISBN 978-619-00-0062-4, с. 595.

Монографичното изследване разглежда критично практиката за емпирично изучаване на неформалните икономически дейности и предлага методологически решения за основните идентифицирани проблеми. Съзнателно е избран и се използва терминът „емпирично изучаване“, с което се акцентира върху самия процес на конструиране на методологическите постановки за изследването на „икономиката в сянка“ чрез система от социологически изследвания. В хода на разгръщане на методологическите тези се показва сложния процес на разработване на самото разбиране за това какво точно ще се изучава, как ще се изучава и какви подходи, изследователски процедури и техники са подходящи за случая. Плавно се развива по-абстрактната идея за „емпирично изучаване“ и читателят се въвежда в необходимостта от конструиране на цялостна система от емпирични социологически изследвания, чрез които да бъде изучено предметното поле , означено с конструкта „икономика в сянка“.
На основата на критичен анализ на теоретичните традиции и подходите за изследване на неформалните икономически дейности в европейски и национален мащаб се разработва методология за емпирично изследване на основните проявления, функциите и механизмите за възпроизвеждане на „икономиката в сянка“ в трансформиращото се българско общество. За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се конструира адекватен социологически модел (концептуална обяснителна схема) на неформалната икономика у нас две десетилетия след началото на прехода, разкриват се функционалните особености на различните видове сенчести икономически практики, изведени и обяснени са взаимодействията между формалните и неформалните елементи в системата от социално икономически отношения и са конструирани модели на поведението на стопанските субекти.

ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ 

ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И
НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
ТЕМАТИЧЕН СБОРНИК
(Посветен на 110 г. от раждането на проф. Димитър Пенов)

humanisim

 

 

 

 

 

 

Съставители:
Д-р Рупен Крикорян и дфн. Ст.Пенов ( שאלתיאל).
Редколегия:
Научен редактор – дфн.,доц. Ст.Пенов.
Редактор – д-р Севделина Николова.
ISBN: 978-954-509-512-2.
София 2014 г.

Религия, ценности, ортодоксалност.
Русия и България в 21 век.
Международен тематичен сборник на
НИ група Религиозно-Философски парадигми и
интеркултурен диалог, с-я/катедра „Религия…“ ,
БАН и Россотрудничество – РКИЦ София.

 

religia

 

 

 

 

 

 

Екзистенциални измерения на „Новото време“

nina_dimitrova

 

 

 

 

 

Автор: Нина Димитрова

Издателство: „Проектория“, 2014

Богомило-катарската философия като живяна етика

bogomilo-katarska etika

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Ерика Лазарова
Издателство: Авангард принт

Процесуално философски прочит на дилемата континуалност – дискретност

kontinualnost-diskretnost-web-228x304

Веселин Петров
Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-082-0
Година: 2013
Брой страници: 726

Процесуалната философия: история и съвременност

procesualna-filosofiq-web-228x304

Веселин Петров

Издателство: Проектория
ISBN: 978-619-156-083-7
Година: 2013
Брой страници: 485

Addressing quality of work in Europe

kirov

 

 

 

 

 

Наказание за тираните: протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта

Untitled

Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

Автор: Петър Чолаков

Монографията е единственото цялостно изследване, в което са локализирани и анализирани взаимовръзките между три проблемни сфери в историята на протестантските и либералните доктрини за съпротивата. Първата обхваща техните източници, втората се отнася до развитието им в епохата на Реформацията, а третата включва доктрината на Джон Лок (1632 – 1704) за естественото индивидуално право на съпротива и нейната трансформация в концепцията за гражданското неподчинение на Хенри Дейвид Торо (1817 – 1862).

 

Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия 

untitled

Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

Автор: Нина Димитрова

 

 

 

 

Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски

hadzhijski

Троян: 2013

Съставители: Дона Пикард, Веска Кожухарова

 

 

 

Социализация и девиантно поведение

1014679_414795921973056_1872646026_oСофия: “ОМДА”, 2013

Автор: В.Златанова

Културата и девиантното поведение са тясно свързани.    Социологията признава, че независимо от подбудителите, девиациите са продукт на дефектна или фиктивна социализация. Тази книга търси отговори на въпроси като: Защо хората стават “девианти”; Това неизбежно ли е в условия на криза – духовна, ценностна, морална? Само резултат на депривация (физическа, емоционална) ли е в условия на конфликтна и социално-токсична среда? Какво стои зад “етикета” на “лоши” и “маргинализирани” хора?
Книгата е колективен аналитичен труд на изследователи от престижни научни институти на базата на солидна емпирична информация за измеренията на девиантното поведение и ролята на обществото, семейството и училището и др.фактори.

 

Междуетническите отношения в България (междуетническата и гражданската национална идентичност), колективна монография

1049093_410630962389552_703334804_o

София: “ОМДА”, 2013

Автори: В.Златанова, Св.Стаменова, Б.Ерменов

Авторите очертават състоянието и перспективите за развитието на междуетническите отношения: Дали те се движат в направление на по-голяма етнизация и етно-културно дефиниране или водят до надмощие на гражданската национална идентичност; И как това се отразява на междуетническите отношения и социалните дистанции между основните етнически групи в страната. Книгата дава отговори на тези и други въпроси на базата на задълбочен анализ на данни от представително социологическо изследване. Това я прави ценен източник на информация за изследователи, преподаватели, докторанти и студенти, политици, управници и експерти, за широк кръг от читатели.

 

Европейски влияния в българската философска култура

untitled

ИК „Св. Иван Рилски”, 2013

Съставители: Татяна Батулева, Нина Димитрова. Автори: Т. Батулева, А. Стойнев, И. Райнова, К. Жабилова, Л. Латев, Цв. Горанова, Д. Цацов, Н. Димитрова.
Книгата е издадена с конкурс на НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”.
Включените в сборника „Европейски влияния в българската философска култура”* работи разкриват важни за националното философско и културно-историческо наследство аспекти. Те са свидетелство, че вписването на България в европейското културно пространство има своите корени, обрати и опосредствания. Актуалността на сборника, чиято задача е документално представяне и теоретичен анализ на значими за родната философска мисъл влияния, насоки и течения, се определя от факта, че за българската култура отвореността, „гостоприемството” към чуждото е не само традиция, но и начин за експлициране на своето, път към изграждане и осмисляне на собствената идентичност.

Етнически измерения на социалната интеграция

1048101_407499272702721_423127569_oСофия: “ОМДА”, 2013. ISBN 978 954 9719-28-4

Съст. Проф. д.с.н. В.Златанова,
Автори: В.Златанова, П.Чолаков, С. Тахир, Ш.Даракчи, Св. Стаменова, Б.Ерменов, Р.Буджева, К.Петкова, В.Босаков, Н.Илиева

 

 

 

Хуманизъм. Наука. Религия
Науката в полза на обществото
Религиозната етика
/сборник/

humanizum_nauka_religiq

София 2013 

Съставители: Д-р Рупен Крикорян и доц. дфн. Ст. Пенов
Редколегия: Д-р Рупен Крикорян; проф. дфн Ангел Стефанов; доц. дфн. Ст. Пенов

Сборник от статии на участниците в конференция
Вършец 19-21 октомври 2012

 

 

Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще
/сборник/

KORIZA-2

Троян: „АПП АЛЯ“, 2013

Научен редактор: Веска Кожухарова-Живкова
Съставител: Галина Колева
Редактор: Ангелина Иванова
Рецензенти: чл. кор. проф. Атанас Атанасов
доц. д-р Емилия Ченгелова

Сборник от статии, представени на редовната годишна конференция по проблемите на селото от 2012 г. “Спомен с бъдеще?” (размисли за селската кооперация в България), посветена на 75-годишнината от рождението на проф. дсн Минчо Драганов

Пространствата между социологията и социалната психология /сборник/
в памет на проф. Минчо Драганов

mejdu_prostranstvata

София: „АСКОНИ-ИЗДАТ“, 2013, 387 с.

Съставител: Таня Неделчева
Научен редактор: Нина Пехливанова
Рецензенти: проф. днс Веска Козухарова, проф. д-р Тодор Петев

 

 

Aspect of Social Stratification in Bulgaria

international journal of sociology

International Journal of Sociology
FALL 2012/VL.42, NO.3
Guest Editor
Rumiana Stoilova

The aim of this issue of the International Journal of Sociology is to present analyses of various aspects of social stratification in Bulgaria. We focus on the importance of gender, ethnicity, and migration status on stratification. These aspects reflect a more resent trend in stratification studies in Bulgaria. The articles presented here are based on data from international comparative studies. While the emphasis is on Bulgarian society, the authors have attempted to actively engage in the more general current of scientific debates in the field of stratification and inequality.

Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог

untitled

Тематичен сборник
София: „Научно-изследователска група“, ноември 2012, 264 с.

Съвместно издание с РКИЦ София и списание ИДЕИ

 

 

 

 

Румяна Стоилова

529648_444286372319111_1828035588_n

Пол и стратификация
София: „Сиела“, 2012, 316 с.

Целта на монографията е да обвърже класически и съвременни социологически теории за стратификацията с концепциите за пола като социално-конструиран и като създаван във всекидневните действия и избори. Формулирани са социални индикатори, които позволяват характеризиране на неравенствата по пол на равнищата култура и структура в България и в сравнителна перспектива. В стратификацията е избрана изследователската традиция на методологическия индивидуализъм, при който в основата на обяснението на неравенствата е индивидуалното действие, което насочва жените и мъжете често в различни професионални траектории. Неравенствата в изследването са представени не като анонимни структури, а като възможности или ограничения за избори и действия. Неравенствата по пол не са вечни и веднъж завинаги дадени, а именно като социални подлежат на предоговаряне и на промяна. В името на  постигане на  по-симетрични отношения между мъжете и жените в книгата са посочени критични нагласи и измерения на неравенствата, които подлежат на предоговаряне и промяна.

Веселин Петров

mm4

Процесуално философски прочит на дилемата континуалност – дискретност
София: „ЕТО“, 2012, 586 с.

Книгата представлява продължение на предишната монография на Веселин Петров Процесуалната философия: история и съвременност (2010) и е реализация на част от очертаните в нейното заключение перспективи за по-нататъшно развитие. Книгата не е просто философски анализ на историята на дилемата констинуалност – дискретност през последните три столетия след Лайбниц, а представлява процесуално философски прочит на тази дилема и на опитите за намиране на нейно решение за посочения период, когато се заражда и развива самата процесуална философия.

Pepka Boyadjieva, Valentina Milenkova, Galin Gornev, Kristina Petkova, Diana Nenkova

the lifelong learning hybrid

The lifelong learning hybrid: Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria
Sofia: „East-West“, 2012, 398 pp.

Just like mass-scale school education responded historically to the well-structured needs of the societies of early modernity, lifelong learning (LLL) reflects the uncertain and liquid character of late modernity and globalization. In a sense, LLL reflects the unprecedented dynamic aspects of late modern societies and the immanent uncertainty of their social structures and life trajectories. Under the conditions of global openness the LLL paradigm is being transmitted “cross-border” – with tensions, idiosyncrasies and hybridization – from its “homeland”, i.e. the developed societies of late modernity, to the less developed ones.

An ambition of this monograph is to cast more light on the intriguing process of international LLL transplantation and hybridization. Being a good example in this respect Bulgaria is set in the center of our research interest. The analysis is based mainly on the empirical results from an international research project, which included social scientist from 13 European countries – Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, England, Estonia, Hungary, Ireland, Lithuania, Norway, Russia, Scotland, and Slovenia.

Diversity and inequality in rural Europe – the Bulgarian case

Edited by Galina Koleva, Veska Kozhuharova-Zhivkova
Trojan: „Alja“, 2011, 351 pp.

Комплексният проблем за диверсификацията, различията и неравенствата в селска България обединява научните търсения и усилия на много учени от различни изследователски институти и университети в България, както и на колеги от други страни – САЩ, Полша, Сърбия, Македония. В сборника са представени различни перспективи в изследователското поле; целта е да се очертаят насоки и пътища за получаване на отговори относно същината на диверсификацията в днешно време и на потенциалните източници на неравенства в селската среда.

Златен фонд на българската наука /сборник/

zlaten_fond

София:„АРХИМЕД 2000“, 2011, 534 с.

Съставител и отговорен редактор: доц. д-р Ерика Лазарова
Ред. колегия: проф. Александър Янакиев, прф. Стоян Денчев (председател), Елена Игантова, доц. Ерика Лазарова, доц. Румяна Стоилова, проф. Чавдар Попов

 

 

Атанасов, Ат., Св. Съйкова, Е. Ченгелова, М. Молхов, Е. Маркова

Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори

2010-Book-1

София, Издателство Софтрейд, 2010, 340 с.

Монографията е опит да се отговори на потребността на изследователите от конкретни знания и умения за технологията на конструиране и апробиране на въпросниците. Толкова повече, че тази потребност се очертава на фона на все по-широко разгръщащите се емпирични изследвания в почти всяка социална област.

В отделните части на монографията са представени основните резултати от: 1) направения критичен анализ и обобщения на съвременните достижения в областта на конструиране и апробиране на въпросника; 2) разработените систематизации на функциите, принципите и конкретните процедури и етапи в процеса на създаването на адекватен на целта, задачите и практически работоспособен въпросник; 3) критериите за оценка на качествата на конструирания въпросник; 4) проблемите, засягащи апробиране на отделни въпроси и на въпросника като цяло. Специален акцент е поставен върху предварителните когнитивни проверки и експерименталното прилагане на въпросника в конкретните практически условия преди самото изследване. Предложена е авторска концепция за принципните изисквания, етапите и процедурите, през които преминава сложният изследователски процес по създаване на въпросника. Обоснован е и един допълнителен етап за проверка на качествата на въпросника „post factum”, т.е. след като изследването е вече приключило. Предложена е специална „SOS-техника” предназначена за проверка и контрол на „опасните точки”, т.е. на рисковете за грешки при разработване на въпросника.

 

„Предизвикателствата на демографската промяна в България“

predizvikatelstvata_na_demografskata_promqna_BG

Подготвена в рамките на проект „ESF6CIA Капитализиране на иновативните подходи по отношение на демографската промяна”, съфинансиран по програма „Интеррег IVc” на ЕС, 2010 

Съставена от екип на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и екип от МТСП

Книгата е предоставена за безплатно изтегляне на адрес

http://www.vassilkirov.eu/documents/Publication-Draft.pdf

 

Веселин Петров 

veselin_petrov_2010

Процесуалната философия: история и съвременност
София: „ЕТО“, 2010, 333 с.

Монографичното изследване е първото на български език у нас, посветено изцяло на съвременната процесуална философия. То има за цел да хвърли достатъчно светлина върху съвременната процесуална философия и мястото ѝ сред другите основни философски течения през XX век и до днес, с което събужда интерес към развитието на тази философска проблематика у нас.

 

Пепка Бояджиева

socialnoto-inzhenerstvoСоциалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България
София: „Сиела“, 2010, 392 с.

Мoнoгpaфиятa e пocвeтeнa нa eдин кoнкpeтeн пpoблeм в eднa oт oбpaзoвaтeлнитe cтeпeни – пoлитикитe нa пpиeм във виcшeтo oбpaзoвaниe в нaшaтa cтpaнa пpeз пepиoдa 1944–1989 г. Ho тъй кaтo пoлитикитe нa пpиeм ca ocoбeнo вaжнa чacт oт cиcтeмaтa зa виcшe oбpaзoвaниe, дoкoлкoтo имaт пpякo oтнoшeниe към oбщecтвeнитe щ функции, тo тoвa e и изcлeдвaнe нa caмoтo виcшe oбpaзoвaниe. В уcлoвиятa нa кoмунизмa oбaчe oтдeлнитe coциaлни cфepи зaгубвaт cвoятa oтнocитeлнa aвтoнoмнocт и ce пpeвpъщaт в умaлeнo кoпиe („мaтpьoшкa“) нa Пapтиятa-дъpжaвa, кoятo дeфиниpa тexнитe цeли и пpинципи нa функциoниpaнe. Зaтoвa изcлeдвaнeтo нa виcшeтo oбpaзoвaниe нeизбeжнo имa oтнoшeниe към изcлeдвaнeтo нa cъщнocттa и мexaнизмитe нa caмия кoмуниcтичecкия peжим.

Книгaтa пoзвoлявa дeбaтът зa coциaлнoтo измepeниe нa виcшeтo oбpaзoвaниe дa бъдe видян и oцeнeн пpeз пpизмaтa нa кoнкpeтни пoлитики и пpaктики и пo-тoчнo – пpeз oпитa нa бългapcкия кoмунизъм зa coциaлнo инжeнepcтвo чpeз пpиeмa във виcшeтo oбpaзoвaниe.

Мая Келиян

maya keliyanСтил на живот на локалната общност: Съвременна Япония
София: „Алекс Принт“, 2010, 200 с.

Книгата се основава на разбирането, че ХХІ в. е векът на локалните общности, защото активността на техните предприемчиви социални актьори е в основата на гражданското общество. Емпирична база на теоретичния анализ са 5 авторови ЕСИ в японски локални общности, осъществени през периода 1994–1995, 1997–1998 и 2004–2005 г. Днешна Япония е безспорен лидер в постмодерния стил на живот: но тя е такава не само поради развитата си урбанистична култура, високия дял на потреблението на луксозни и маркови стоки, дигитализацията, роботизацията, бума на информационно-комуникационните технологии и т.н. Важна, отличителна и характерна черта на съвременното японско общество е и предприемчивият стил на живот на неговите локални общности, с техните инициативни актьори, които използват ресурса на традицията за постигане на социално значими постмодерни цели.

Веселин Босаков

UntitledИнтеграция на мюсюлманите в България
София: „Иврай“, 2010, 260 с.

Процесите на религиозно възраждане сред мюсюлманите в България не могат да бъдат интерпретирани единствено и само като заплаха за светския характер на държавата и/или социалния мир. Те са преди всичко израз на необходимостта от диалог и активно взаимодействие, съхраняващо различията като стимул за интеграция. Предмет на този диалог са светските ценности и тяхното отстояване във всекидневния живот.

Нормата на мултикултурализма е необходимо, но недос-татъчно условие, за да се влезе в диалог с различието. Отказът от този диалог или неговото пренебрегване правят традиционните форми на интеграция все по-неефективни. Интеграцията е двустранен процес. Това не е само усилие за интеграция на мюсюлманите, но и усилие за промяна в нагласите и готовността за партньорство в българското общество като цяло. В противен случай всички усилия биха могли да бъдат компрометирани от представата за асимилация и заличаване на културното и религиозното многообразие. Възможен начин за преодоляване на псевдоинтеграцията, осъществявана чрез формите на квотно представителство, е в пренасочването на усилията към готовност за отстояване на ценностна мяра във все по-разширяващо се пространство на взаимно приет и оценяван като необходим диалог.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg

 

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Маркова, Е., Пейчева, Д. 

2008-Book-2

Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности

В. Търново, Издателство “Фабер”, 2008, 318 с.

Монографията предлага критичен анализ на практиката на електоралните изследвания в България, от гледна точка на тяхната методологическа подготовка, организация, провеждане и интерпретиране на получените емпирични резултати. Като се разглеждат същностните характеристики на електоралните изследвания, в монографията се показва какво е мястото на електоралните изследвания в системата от социологически изследвания и каква е онтологичната и инструменталната им уникалност. На основата на критичния анализ на практиката на електорални изследвания в България се идентифицират основните методологически проблеми при дизайна на електоралните изследвания. Очертават се основните проблеми при организацията на електоралните изследвания, разкриват се най-често използваните изследователски практики  и технологии. Специално внимание се отделя на разкриването на най-често допусканите методологически и методически нарушения и се формулират основните предизвикателства пред електоралната социология в България.

etika_i_soc.

Етика и социален риск. Етически студии
Фабер, 2008, 256 с.

Авторски колектив: Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова, Десислава Николова, Елена Петрова, Емилия Маринова, Иван Миков, Максим Лазаров, Станка Христова

Основната цел на настоящето изследване е да се формулира етическата гледна точка при анализа на социалния риск в българското общество; да се демонстрират основни зони на морална болезненост и свързаните с тях социални практики. Теоретичният анализ дава възможност за реализирането на основната приложна цел на изследването, а именно – изработването на етически прескрипции за преодоляване на моралните опасности в съвременното българско обшество. Тази практическа цел е свързана със защитаваното от нас разбиране за характера на съвременната приложна етика и за ролята на етùка като експерт.

Съйкова, С. 

2005-Book-4

Изследване на факторните връзки в социологията

Издателство „Фабер”, 2005, 347 с.

Изследванията на факторните връзки и влияния винаги са били в центъра на научните търсения. От техните резултати се интересуват и теорията, и практиката. Защото от знанията ни за причинно-следствените връзки зависят и обясненията ни за случващото се в живота, и уменията ни да правим предвиждания за бъдещето, и развитието на научното познание.
Тази книга касае всеки изследовател, който се интересува от анализа на факторни връзки и причинни зависимости. В нея той ще намери отговор на много вълнуващи го въпроси, както и подсказани теми, насоки и подходи за разгръщане на научни изследвания.

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Георгиева, В. 

Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. 

2004-Book-3

Академично издателство “М. Дринов”, 2004, 253 с.

В колективната монография са изложени резултатите от многоаспектен анализ на теорията и практиката на емпиричните социални и социологически изследвания у нас и в чужбина през последните години. Очертани са новите тенденции и преориентации от широко мащабни изследвания към такива с по-малки мащаби, като използване на фокус групи, типологични групи и отделни случаи. Изяснени са методологическите и методическите възможности на редица “качествени“методи за набиране на първична информация, като дълбочинно интервю, свободна беседа, фокус групови дискусии, какт ои други методи на топлата социология, като „активното изследване“, етнометодологията, биографичният метод. Лансирани са идеи за използване на нестатистически методи и решения при анализа на данните от емпирични изследвания. Изяснена е същността, познавателния потенциал, преимуществата и ограниченията на малките извадки. Многобройните методологически решения представляват интерес не само за методиците-изследователи, но и за широк кръг читатели – социолози, студенти, преподаватели и вс8ички, които се интересуват от теорията, методологията, методиката и организацията на емпиричните изследвания на обществото.

purva_kniga

Етиката в България вчера, днес и утре

Сборник материали от Национална кръгла маса 17 март 2004.

 

 

 

Веселин Петров

veselin_petrov_1999

“Първи стъпки към загадката на континуума”
София: „ЕТО“, 1999, 271 с.

Книгата разглежда онтологичните аспекти на проблема за континуализма от Античността до Новото време. В това отношения тя запълва една ниша в нашата философска литература, в която по една или друга причина досега не е обръщано достатъчно внимание на констинуализма, а са подчертавани заслугите предимно на атомизма.

Веселин Босаков 

Untitled

 

“Празникът в исляма (кодът) 

Празникът и свещените дни и нощи в исляма по своето съдържание и обредно-ритуално практикуване пряко произтичат от (и кореспондират с) отдаването, подчинението на Бога (араб. – ислям). Така делничният работен ритъм се нарушава и се преминава в празничния, обредно-ритуален ритъм. Профанното линейно из-меримо време се заменя от обредно-цикличното: човек долавя, че е брънка от вечния и тайнствен кръговрат на живота. Затова и празникът става един от диференциращите белези на културата, а не просто средство за отбелязване на времето. В този смисъл знанието за празника в исляма е и знание за социокултурния модел, формулиран от мюсюлманската религия.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg

Веселин Босаков

Untitled

 

“Идентичност и многообразие на исляма в България” 

Параметрите на изследователската стратегия са зададени от “Другия” и съизмерването с него. Отделните параграфи с различна интензивност визират проблемите, свързани със специфичната етнокултурна ситуация на пребиваването на исляма в инорелигиозна среда. Аргументира се тезата, че взаимопроникването на етнически и религиозни характеристики често е причина за повърхностни и необосновани изводи за начина на презентация на общностната идентичност. Една от основните тези на осъществения в книгата анализ се свежда до наглед очевидното разбиране, че отношението към исляма в България се определя от състоянието на религиозното съзнание и самоопределение на останалите етнически общности и преди всичко – на българската етническа група. Друга основна теза, която се предлага за дискусия в книгата, е свързана с разбирането, че ислямът сам по себе си никога не е бил самостоятелен предмет на изследователски интерес. Медийният и социологическият интерес към българските граждани, изповядващи ислям, в по-голямата част от случаите преминава през актуалната политическа ситуация в страната, а това на свой ред вторично политизира смисъла и употребата на понятия като мнозинство и малцинства.

Българският етнически модел като политически конструкт, но и като стратегия за постигане на ефективна интеграция, представлява самостоятелен предмет на изследване в книгата.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg

Веселин Босаков 

Untitled

 

“Българските турци между културата на съседство и религиозна идентичност”

Социологическият анализ включва следните по-важни изследователски групи от проблеми: дефиниране на основни характеристики на етническата и религиозната иденточност (идентичността като синхронизирана, интегрирана и инкорпорирана памет); обяснение на феномена “приписана идентичност” като оценки и стереотипи в качеството им на външна идентификация спрямо етнорелигиозната общност; вглеждане в културата на съседството и нейното значение при проучване на средствата за преодоляване на накърнената, възприемаща се често като застрашена, религиозна идентичност на малцинството.

Какви са параметрите на социалната идентичност? Какво е значението на съществуващите и формиращите се връзки и зависимости при конструирането на социалната презентация на религиозно специфичното? Какъв е характерът и влиянието на доминиращите, “фонови” етнорелигиозни предубеждения при формирането и възпроизвеждането на общностната етнорелигиозна идентичност? Отговор на тези и редица други въпроси ще получи всеки, който се потопи в сложната материя на разискваната в книгата многомерна проблематика.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg

Веселин Босаков 

Untitled

 

“Хуманистичната социология на Флориан Знанйецки”

Хуманистичната социология е констелация от твърдения за природата на обществото и за начина на неговото изследване. Твър-денията за природата на обществото имат предметно-теоретичен характер, а твърденията за начина на неговото изследване се фор-мулират на метаравнище. Онтологията на обществото и свързаната с нея методология очертават рамките на ансамбъл от определени схващания за възможните функции на социологията. Реалното битие на обхвата на социологията може да се постулира директно, като се посочи онзи специфичен клас от явления, които не са предмет на никоя друга наука. В този смисъл социологията не е нито наука за обществото, нито наука за човека, нито наука за културата. Задачата на социологията е да изследва само социалните системи. Обособяването на социалните действия от другите културни действия ражда проблеми, но без подобно структуриране на кул-турната действителност и без стесняване на кръга на социалното социологията е немислима като наука за порядъка на социалните действия. Подобно умение за самоограничаване е мяра за зрелостта на науката въобще и на социологията в частност.

електронен адрес за кореспонденция: vesobos@abv.bg