Търсене
Close this search box.

Излезе дългоочаквания първи за 2016 година брой на списание „Философски алтернативи“

korica01(1)

 

Списание „Философски алтернативи“ 1/2016

Водещ: Кристиян Енчев

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ МЕТАФОРАТА

Пламен Антов – 1914 и краят на Българското възраждане: Яворов като колективна метафора

Андрей Лешков – Метафорика на познанието?

 

СЕГМЕНТИ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Магдалена Гарванова – Що е проституция и има ли тя почва в социалистическа България?

 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Олга Власова – Болестта като нов антропологически хоризонт: критичната антропология на Айвън Илич

Стоян Ставру – Болестта алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността

 

ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ

Любен Сивилов – Епископът и философите: Мур

 

ДИСКУСИЯ

Теодора Димитрова – Относно десетте научни проблема на биологичната и химичната еволюция

 

РОСЕН СТЪПОВ: ДВАЙСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Росен Стъпов – Човешкото съзнание като когнитивно-афективна цялост

Иванка Райнова – Онтологията на идеалното като философски праксис

Мартин Табаков – Росен: сблъсък между идеалното и реалния свят

Лилия Гурова – Лични спомени за нелични неща

Нонка Богомилова – За Росен и „фундаменталният възел“

Елена Панова – Един от вечните проблеми на философията

Сашо Марков – Онтологизмът – многослойна методологическа програма

 

КНИГИ

Димитър Цацов – Реплика: предупреждение към читателя да не вярва на декларациите за почтеност

Веселина Василева – И съвременните хора имат нужда от съветите на Епиктет

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване