Търсене
Close this search box.

Излезе новият брой на списание „Социологически проблеми“

k2013-12

 

Тема на броя:

МЕТОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Водещ на броя: Кръстина Петкова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ

Методите в социалните емпирични изследвания: методологически традиции и актуални тенденции

Емилия Ченгелова

Методологически поглед върху качествените методи в социологическото изследване

Максим Молхов

Теоретико-множественият подход в социологическите изследвания: състояние и перспективи

Людмила Иванчева

МЕТОД И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Изследване чрез действие: пример за адаптиране и прилагане на активно социологическо изследване в България

Васил Киров, Екатерина Маркова, Дарина Пейчева

Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път

Елица Димитрова, Татяна Коцева

Анкетьорът отвръща на удара (трудности пред постигането на достоверно емпирично знание и стратегии за тяхното преодоляване)

Румяна Буджева

БИОГРАФИЧНИЯТ МЕТОД

Биографичните изследвания като историческа социология: методологически разсъждения

Габриеле Розентал

От Европа към европейците и отвъд: изследване на европейската идентичност чрез биографични методи

Румяна Желева, Мариана Драганова

НЕРАВЕНСТВАТА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ

Хоризонтална сегрегация по пол на работните места – следствия за стратификацията

Румяна Стоилова

Дискурс и символна власт: неравенството и формите на дискурсивна дискриминация

Стойка Пенкова

СЪВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВА И РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Как обществата отиват там, където не искат – методи, интерпретации и рационалност на обществата

Духомир Минев

Краят на балканизацията

Георги Фотев

ДЕБЮТИ

Разпад на неони. Светлинните реклами от времето на социализма в България

Ивайло Александров

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ФОКУС

Влияние на социализацията върху оценката на обекти от културното наследство

Желю Владимиров

БЕЛЕЖКИ ПО ПОЛЕТАТА

Размисли за и по повод на книгата на Румен Аврамов „Спасение“ и падение. Макроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940–1944 г.

Емил Коен

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

„Регионализацията поражда собствени неравенства“ – интервю на Светла Колева с Майкъл Бъроуи

НАУЧЕН ЖИВОТ

Майкъл Бъроуи с Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН за чуждестранен учен (София, 18 март 2013 г.)

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО „Дългото пътуване към селото“ (София, 31 май 2013 г.)

Дона Пикард

Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие: Чипровци 2013 г. (Чипровци, 3–9 юни 2013 г.)

Ваня Методиева

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Вярвай в социологията! (Закнигата на Светла Маринова Към политическаикономия на разказите за миналото в германската история на социологията)

Георги Димитров

Социологията като наука: откриването на Реймон Будон на български

Васил Киров

Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще

Емилия Ченгелова

Кукерството като маскарад, разпитващ постсоциалистическата модерност

Галина Колева, Стюарт Еймър

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване