Търсене
Close this search box.

Излезе от печат „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания

Излезе от печат „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания от Емилия Ченгелова.

Chengelova-Ikonomika-v-syanka

Издателство „Фабер“, ISBN 978-619-00-0062-4, с. 595.

Монографичното изследване разглежда критично практиката за емпирично изучаване на неформалните икономически дейности и предлага методологически решения за основните идентифицирани проблеми. Съзнателно е избран и се използва терминът „емпирично изучаване“, с което се акцентира върху самия процес на конструиране на методологическите постановки за изследването на „икономиката в сянка“ чрез система от социологически изследвания. В хода на разгръщане на методологическите тези се показва сложния процес на разработване на самото разбиране за това какво точно ще се изучава, как ще се изучава и какви подходи, изследователски процедури и техники са подходящи за случая. Плавно се развива по-абстрактната идея за „емпирично изучаване“ и читателят се въвежда в необходимостта от конструиране на цялостна система от емпирични социологически изследвания, чрез които да бъде изучено предметното поле , означено с конструкта „икономика в сянка“.
На основата на критичен анализ на теоретичните традиции и подходите за изследване на неформалните икономически дейности в европейски и национален мащаб се разработва методология за емпирично изследване на основните проявления, функциите и механизмите за възпроизвеждане на „икономиката в сянка“ в трансформиращото се българско общество. За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се конструира адекватен социологически модел (концептуална обяснителна схема) на неформалната икономика у нас две десетилетия след началото на прехода, разкриват се функционалните особености на различните видове сенчести икономически практики, изведени и обяснени са взаимодействията между формалните и неформалните елементи в системата от социално икономически отношения и са конструирани модели на поведението на стопанските субекти.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване