Търсене
Close this search box.

Излезе четвърти брой за 2014 г. на списание „Философски алтернативи“

Излезе четвърти брой за 2014 г. на списание „Философски алтернативи“.

философки_2014_4

Списание „Философски алтернативи“ 4/2014

Тема на броя: МОРАЛ, ОБЩЕСТВО, ЦЕННОСТИ
Водещи: Николай Михайлов и Димитър Ганов
СЪДЪРЖАНИЕ

СВОБОДЕН ПАЗАР И МОРАЛ
Иван Кацарски – Пазар, морал: може ли камила да мине през иглени уши?
Калин Манолов – Мислете, говорете, съдете!
Валентина Драмалиева – Справедливата цена – някои етически аспекти
Кузман Илиев – Неравенството, бедността и икономическият растеж
Даниела Сотирова – Икономическият начин на мислене и етическият начин на действие
Силвия Минева – Езикът на ценностите vs езика на ерзаците (етически прочит)
Карамфил Манолов – Легитимност на предприемачеството
Димитър Ганов – Моралът на пазарната икономика и натрупването на капитала

КАПИТАЛИЗМЪТ: ЧОВЕШКА/ОВЕЩНЕНА СТРАТЕГИЯ
Хараламби Паницидис – Критическата теория и понятието за Просвещение
Духомир Минев – Класовата борба: илюзии и реалности

ЕСТЕТИЧЕСКИ ДИСКУРСИ
Пламен Антов – „Безсъници“, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (част 3)
Андрей Лешков – Аурата на модността и модността на аурата

ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Емилия Маринова – Етическият практикум. Делови игри между колеги
Петър Наков – Етически въпроси в края на живота. Принципът на автономията и проблемът с евтаназията
Веселин Босаков – Флориан Знанйецки и неговата хуманистична концепция на действието
КНИГИ
Искра Дандолова – Българската анкета по полския въпрос

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване