Търсене
Close this search box.

Изложба „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”

От 13 до 20 ноември 2017 г. във фоайето на сградата на Централно управление – БАН (ул. „15 ноември” № 1) ще бъде представена изложбата „Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност”. Тя представя във фотографии, документи и текстове богатата традиция на дарителството за българското образование. Материалите са непознати и са издирени от големите български архивохранилища, библиотеки и стари периодични издания.

Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научен проект на тема „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Интердисциплинарният характер на проекта дава възможност в изложбата да бъдат показани както историческите измерения на дарителството, така и негови съвременни прояви. В 20 табла оживяват ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя принос за просперитета и просветното издигане на нацията. Представени са също и резултати от социологическо изследване на нагласите на българските граждани за дарителство за образование в съвременните условия, както и от приложението на езиков модул за анализ на документи за дарителството в образованието.

Екипът на проекта включва учени от три института на Българската академия на науките: Институт за изследване на обществата на знанието, Институт за исторически изследвания, Институт за информационни и комуникационни технологии, както и от Югозападния университет: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител), ИИОЗ-БАН; доц. д-р Росица Стоянова, ИИИ-БАН; проф. д.с.н. Кръстина Петкова, ИИОЗ-БАН; гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова, ИИОЗ-БАН; Диана Ненкова, ИИОЗ-БАН; доц. д-р Кирил Симов, ИИКТ-БАН; проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ЮЗУ; гл. ас. д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ; гл. ас. д-р Петър Първанов, ЮЗУ.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване