Търсене
Close this search box.

Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум (БСФ) удостоява проф. Светла Колева, България с наградата на БСФ

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че
Изпълнителният комитет на Балканския социологически форум (БСФ)
удостоява проф. Светла Колева, България
с наградата на БСФ за високи постижения в научните изследвания и практика
Проф. Светла Колева (БАН) има специален принос за създаването на Балканския социологически форум (2011), председател на Втората международна конференция на БСФ (София, България, 2012), втори председател на Балканския социологически форум (2012-2014).
12 март 2021 г.
© Балкански социологически форум
Да й е честита наградата!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване