Търсене
Close this search box.

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжност

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Център за емпирични социални изследвания и на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – двама; професор по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; главен асистент по специалност „Естетика”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура и ценности” – един; главен асистент по специалност „ Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Религия, вярвания и всекидневен живот” – един.

Обява за конкурсите е публикувана в ДВ брой 108 от 30.12.2014 г.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул.“Московска “ № 13А, тел.02/980 90 86

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите