Търсене
Close this search box.

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.
в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.
В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.

ВАЖНО! Срокът за подаване на документи се удължава до 16.10.2017 г., включително. Поради технически причини, ИИОЗ няма да работи на 13.10.2017 г.
За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.
Дата на обявяване на конкурса – 15 август 2017 година.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Фактура за платена такса 20 лв. за изпит по специалността на банковата сметка на ИИОЗ.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 04 до 08.12.2017 година,
по чужди езици от 11 до 15.12.2017 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, БРОЯ МЕСТА ПО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ – КОНКУРС 2017-2018 г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.