Търсене
Close this search box.

„Икономиката в сянка“: осъзнавано и добре замаскирано нарушаване на законодателството и социалните норми

На 22.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала 207 на ЦУ на БАН  за първи път в общественото пространство ще се представят основните
резултати от научно изследователски проект, реализиран през периода
2016-2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и
знанието – БАН. Екипът по проекта е Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова
(ръководител), Проф. д.с.н. Валентина Златанова, Проф. д.с.н. Светлана
Съйкова и Гл. ас. д-р Люба Спасова. В рамките на проекта е реализирано
национално представително изследване сред населението (15+г.), с обем на
извадката 1000 лица на тема „Сенчестите икономически практики като
специфични форми на девиантно поведение“. Събраната информация е
представителна и може да послужи за обяснение на икономическото
поведение на съвременния българин. На базата на изследването са
направени изводи за отношението и нагласите на българското население
„към икономиката в сянка“, за склонността към нарушаване на
законодателството и толериране на сенчестите практики. Резултатите от
изследването могат да бъдат използвани за управленската практика и най-
вече за формулиране на политики за минимизиране на сенчестите
практики в България.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване