Търсене
Close this search box.

ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРИНА КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Учени от Института по философия и социология – БАН, под ръководството на проф. Емилия Ченгелова, изчислиха Индекс на толерантността на българина към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът няма аналог в европейската и в българската изследователска практика и е създаден като елемент от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, договор КП06Н35/9 от 18.12.2019 г. Стойността на Индекса SETI се изчислява за пръв път и се отнася за ситуацията през 2021 г. Предвижда на всеки две години да се прави ново измерване и да се изчислява актуалната стойност на Индекса SETI.

Емпирична основа за изчисляването на Индекса SETI е съвкупността от базисни представи, оценъчни съждения и нагласи на индивидите към сенчестите икономически практики. Тъй като става дума за разкриване на ценностната, психологическата и реалната толерантност към сенчестите икономически практики, Индексът SETI включва три групи индикатори, чието измерване позволява установяването на базови мнения и оценки на обществото като цяло, но също така улавя реалната включеност на българина в сенчести практики. За измерване на параметрите на индикаторите се провежда национално представително изследване сред 1800 лица на възраст 15+г.

Измерването на толерантността към сенчестите икономически практики е нова изследователска практика за България и е типичен пример за изследване на т.н. деструктивна толерантност. Става дума за толерантност към специфични социално икономически поведенчески образци и практики, намиращи се на ръба между легитимното и нелегитимното. Поради това се счита, че този вид толерантност изпълнява деструктивни функции по отношение на механизмите на функциониране на обществото. В контекста на концепцията за Индекса SETI толерантността към сенчестите икономически практики се тълкува като съзнателно проявено разбиране и приемане на нарушенията на официално закрепените правила за икономически дейности, а също така и като съзнателен отказ от порицаване/осъждане на сенчестите практики като модел за извършване на стопанска дейност и отказ от порицаване/осъждане на инициаторите и извършителите на сенчести практики.

Индексът SETI може да приема стойности между 0 и 100, като колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е толерантността на българина към „икономиката в сянка“.

При първото измерване на Индекса SETI за 2021 г. е изчислена стойност 74,70, което е над средното ниво за този тип толерантност. Стойността на Индекса е изчислена четири пъти – най-напред за населението като цяло  – 74,70 (за цялата изследвана съвкупност), след което са направени изчисления за трите наблюдавани възрастови групи: 15-35 г., 36-55 г. и 56 и повече години. Установяват се очебийни различия в оценките на хората от трите възрастови групи за сенчестите практики, както и в реалната им включеност в такива схеми. Това е основание да се направи общата констатация, че различните поколения имат нееднаква толерантност към сенчестите практики и в различна степен се включват в сенчестите схеми за полагане на труд. Най-податливи и толерантни към сенчестите икономически практики са младите хора до 35 г. (стойност на Индекса 91,53), а хората над 56 г. проявяват най-висока резистентност и са най-нетолерантни към „икономиката в сянка“ (стойност на Индекса 54,44).

Тук представяме стойностите на Индекса, като показваме неговите стойности и по отделните компоненти:

   

От гледна точка на дизайна на политики за ограничаване на „икономиката в сянка“ съществено важното е това, че младите хора до 35 г. са изключително толерантни към сенчестите практики – открито говорят за участието си в такива практики, не считат това свое поведение като социално укоримо и поради това толерират „икономиката в сянка“ в много висока степен.