Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,

обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Социология“, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един; професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 64 от 13.08.2019 г. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика №4, ет.1, тел. 02/981 79 46.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023