Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,

обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Социология“, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един; професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 64 от 13.08.2019 г. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика №4, ет.1, тел. 02/981 79 46.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ