Търсене
Close this search box.

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и подкрепено от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети в България, на 12 май в Дунавската ни столица.

Над 30 бяха щандовете в Канев Център – Русе, където бяха изложени разработките на университети, академични клубове и училища – от борса за добри педагогически практики, през дронове и роботи, създадени в университетските лаборатории,иновативни подходи за арт-терапия, до рисунки с микроорганизми и др. ИИОЗ-БАН се представи със свои актуални изследвания и проекти, свързани с младежта – за нейното социално включване (проект EXCEPT с ръководител доц. д-р Мария Желязкова), за прехода между образование и заетост и за преодоляването на социалните неравенства в този преход (проект NEGOTIATE и Българо-швейцарски изследователски проект с ръководител проф. дсн Румяна Стоилова), както и за нейното развитие чрез учене през целия живот (проект ENLIVEN с ръководител проф. дсн Пепка Бояджиева).

Сред представените проекти бе и приложният иновативен проект с пилотен характер „Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета“, реализиран с асоциираното партньорство на домакините и това на Стопанска академия – Свищов и УХТ – Пловдив, част от чиито участници бяха представени със самостоятелни щандове.

Eкип студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Марин Маринов, Донка Стафидкова, Дафинка Карлукова и Христо Топалов) представиха разработения в рамките на обучението проект за екопредприемачески стартъп „Еко Лист – възможности за използване на водата като мастило“. На един от щандовете на домакините самият образователен продукт на едноименния проект на ИИОЗ, реализиран два пъти под ръководството гл. ас. д-р Свилен Кунев в РУ, бе представен като „Майсторски клас по екопредприемачество“ – вече интегриран в дейността на Центъра за насърчаване на предприемачеството на Русенски университет с ръководител доц. д-р Даниел Павлов.

На последвала през уикенда работна среща екипът на проекта „Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета“ с ръководител гл. ас. д-р Мартин Иванов, по предложение на Научния съвет на ИИОЗ, обсъди със своите колеги от Русенски университет, Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Университет по хранителни технологии – Пловдив възможността за учредяване на Академична мрежа в подкрепа на предприемачеството за устойчиво развитие и параметрите на съответен Меморандум с принципите, залегнали в успешната реализация на приключилия проект и постигнатите партньорски отношения.

Снимки: гл.ас. д-р Николай Ковачев, РУ

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване